Fakulteta za humanistiko

Spolni stereotipi v slovenski mladinski književnosti

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Literarne vede

Cilji in kompetence

Pri predmetu se študentje seznanijo z različnimi oblikami pojavljanja stereotipov v mladinski književnosti. Obenem študentje spoznajo in se naučijo rabe sodobnih, multidisciplinarnih teorij pri obravnavi slovenske mladinske književnosti. Te trdijo, da mladinska literatura na strukturni ravni na nezaveden način ponavlja predsodke in stereotipe ter da jih lahko ozavesti šele pridobivanje znanja o njih. Študentje tako razvijejo občutljivost za zaznavanje prikritih mehanizmov, s katerimi se v tekstih ustvarjajo tradicionalne vrednostne hierarhije. Vse to jim daje možnost kritičnega prenosa tega modela na druga področja.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se na vertikalni ravni povezuje s predmeti Slovenska književnost I–III ter predmeti s področja literarne teorije in metodologije. Na horizontalni se povezuje z ostalimi literarnovednimi predmeti, prav tako s psihologijo in didaktiko, pri obravnavanju slikanice tudi z likovno umetnostjo.

Vsebina

– Definicija mladinske književnosti.

– Kratek oris razvoja književnosti za mladega bralca.

– Odmevi tuje književnosti za mladino pri nas.

– Pregled prevodne mladinske književnosti.

– Literarni kanon in marginalnost mladinske književnosti.

– Stereotipi v nekaterih pomembnejših tujih in domačih mladinskih besedilih.

Predvideni študijski rezultati

Študentje so usposobljeni za raziskovanje spolnih stereotipov v literaturi.

Temeljna literatura in viri

 • Album slovenskih ilustratorjev. Ljubljana: MK, 2005.
 • Bruno BETTELHEIM, 1999: Rabe čudežnega: o pomenu pravljic. Ljubljana : Studia humanitatis.
 • Milena BLAŽIČ, 2007: Podoba otroka in otroštva v slovenski (mladinski) književnosti. Irena Novak Popov (ur.): Stereotipi v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 43. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ljubljana: Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete. 86–93.
 • Polona HANŽEK NOVAK, 2004: V srcu mladi: bibliografija sodobnih mladinskih pisateljev. Ljubljana: Genija.
 • Marjana KOBE, 1987: Pogledi na mladinsko književnost. Ljubljana: MK.
 • – –, 2004: Vedež in začetki posvetnega mladinskega slovstva na Slovenskem: 1778–1850. Maribor: Mariborska knjižnica – Revija Otrok in knjiga.
 • – – (ur.), 1996: Bisernica: slovenske kratke pripovedi za otroke 1945–1995. Ljubljana: MK.
 • Toril MOI, 1999: Politika spola/teksta. Ljubljana: LUD Literatura.
 • Clarissa PINKOLA ESTÉS, 2003: Ženske, ki tečejo z volkovi: miti in zgodbe o arhetipu Divje ženske. Nova Gorica: Eno.
 • Igor SAKSIDA, 1994: Mladinska književnost med literaturo in didaktiko. Maribor: Obzorja.
 • – –, 2001: Slovenska književnost III. Ljubljana: DZS. (Poglavje o mladinski književnosti.)
 • – –, 1998: Petdeset zlatnikov. Tržič: Učila, 1998.
 • Maria TATAR, 2003: The Hard Facts of the Grimm’s Fairy Tales. Princeton – Oxford: Princeton University Press.
 • Jack ZIPES, 2002: Breaking the Magic Spell: Radical Theories of Folk & Fairy Tales. Lexington: University Press of Kentucky.
 • Izbrani članki in izbrano čtivo.

Načini ocenjevanja

Pisni izpit. Uspešno opravljena seminarska naloga in sodelovanje v seminarju so pogoji za pripustitev k izpitu.

Reference nosilca

Doc. dr. Ana Toroš je predavateljica za področje književnosti na Fakulteti za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Njeno raziskovalno področje obsega slovensko poezijo prve polovice 20. stoletja v kontekstu romanskih in germanskih literatur. Še posebej se posveča raziskovanju pesniškega in prevajalskega opusa Alojza Gradnika ter slovenski in italijanski poezijo o Trstu. Z znanstvenimi prispevki redno sodeluje v mednarodno priznanih revijah (Slavistična revija, Annales, Slovene studies, Europa Orientalis). Kot prejemnica enoletne mednarodne raziskovalne štipendije CSIUT (Consorzio per lo Sviluppo Internazionale dell’Universita degli Studi di Trieste) je v študijskem letu 2009/2010 na Univerzi v Trstu opravila znanstvenoraziskovalno delo o podobi Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja. Za to delo je leta 2011 prejela nagrado Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

1. TOROŠ, Ana. Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja, (Humanistika). V Novi Gorici: Univerza, 2011. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6311-67-0. [COBISS.SI-ID 255205888]

2. TOROŠ, Ana. Al poeta ed amico Alois Gradnik per le sue spighe di grano questi fili d’erba Alojz Gradnik in Ada Negri. Slavistična revija. [Tiskana izd.], jul.-sep. 2010, letn. 58, št. 3, str. 361-372. [COBISS.SI-ID 1606907]

3. TOROŠ, Ana. The role of language in constructing the other in Slovenian and Italian poetry of teh first half of the twentieth century : images of Trieste. Slov. stud., 2011, vol. 33, no. 1, str. 41-59. [COBISS.SI-ID 2110715]

4. TOROŠ, Ana. Processi di poetizzazione dell’altro a Trieste nella poesia slovena e italiana della prima metà del XX secolo. Eur. orient., 2012, letn. 31, str. 235-246. [COBISS.SI-ID 2761723]

Univerzitetna koda predmeta: 2SL1025

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Seminar: 30 ur
 • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: izbirni predmet

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • vodena diskusija • seminar • predstavitev seminarske naloge in diskusija o njej v seminarju • branje izbranega leposlovja