Fakulteta za humanistiko

Didaktika književnosti

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Literarne vede

Cilji in kompetence

Seznanjanje študentov s temeljnim didaktičnim znanjem za načrtovanje, izvajanje in razčlembo vzgojno-izobraževalnega procesa. Teoretično in praktično usposabljanje študentov za pouk slovenske in svetovne književnosti v osnovnih in srednjih šolah. Pri tem predmetu študenti razvijajo predvsem naslednje ključne kompetence: sporazumevanje v materinem jeziku, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence ter kulturna zavest in izražanje.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Študij se navezuje na znanja, ki so jih študenti pridobili na prvi stopnji (predvsem pri predmetih Uvod v študij književnosti z literarno teorijo, Slovenska književnost I-III, Slovenski jezik I-III in Pregled svetovne književnosti I-II).

Vsebina

Temeljni didaktični pojmi: učenje, izobraževanje (vrste in stopnje), vzgojno-izobraževalni proces, pouk. Povezava med literarno strokovnimi, splošno pedagoškimi in didaktičnimi znanji pri pouku književnosti. Cilji pouka književnosti na različnih stopnjah (osnovna in srednja) in vrstah (gimnazije, strokovne in poklicne šole) šol. Bralne učne strategije. Metode obravnave književnosti pri pouku. Opazovanje in razčlenjevanje učne ure. Celoletna in sprotna priprava na pouk. Učni načrti za pouk književnosti. Berila, učbeniki, priročniki in avdiovizualna sredstva pri pouku književnosti. Preverjanje znanja in načini ocenjevanja pri pouku književnosti. Ustno preverjanje znanja iz književnosti na zaključnem izpitu, poklicni maturi in maturi. Ustvarjalno pisanje in domače branje. Obravnava tematskega sklopa v četrtih letnikih ter priprava na šolski esej (matura) oz. literarni spis (poklicna matura).

Predvideni študijski rezultati

Študenti usvojijo temeljne pojme iz didaktike književnosti in so teoretično in praktično usposobljeni za samostojno pripravo in izvedbo posamezne učne enote iz književnosti.

Temeljna literatura in viri

Blažič, M.: Kreativno pisanje, ZRSŠ, Ljubljana 1992.

Božič, Z.: Zlati poljub in Poljub zlata (DZ za DB), DZS, Ljubljana 1998.

Božič, Z.: Slovenska literatura v šoli in Prešeren, Tangram, Ljubljana 2010.

Gradišar, A. in Pečjak, S.: Bralne učne strategije, ZRSŠ, Ljubljana 2002.

Grosman, M.: Zagovor branja: Bralec in književnost v 21. stoletju, Sophia, Ljubljana 2004.

Krakar Vogel, B.: Poglavja iz didaktike književnosti, DZS, Ljubljana 2004.

Rosandić, D.: Metodika književnog odgoja i obrazovanja, Školska knjiga, Zagreb 1986.

Žagar, F.: Šolske besedilne vrste, ZO, Maribor 1992.

Žbogar, A.: Iz didaktike književnosti, Slavistično društvo Slovenije, Ljubljana 2013.

Načini ocenjevanja

Kolokvij, individualni nastop, seminarska naloga in ustni izpit. Prvi trije preizkusi so pogoj za opravljanje izpita.

Reference nosilca

Doc. dr. Zoran Božič je dolgoletni srednješolski učitelj slovenščine in je bil deset let asistent za književnost na Univerzi v Novi Gorici. Sodeloval je v štiriletni evalvaciji gimnazijskega učnega načrta za slovenščino v okviru Zavoda za šolstvo, bil je recenzent učnega načrta za pouk slovenščine na gimnazijah in predmetnega izpitnega kataloga za slovenščino na maturi; imel je tudi več predavanj za gimnazijske učitelje slovenščine na seminarjih v organizaciji Zavoda za šolstvo. Njegova raziskovalna področja so poezija Franceta Prešerna, književna didaktika, teorija bralčevega odziva in teorija literarnega kanona.

Izbor člankov:

BOŽIČ, Zoran. Problemski pouk književnosti. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], dec. 1993, letn. 39, št. 2/3, str. 79-89. [COBISS.SI-ID 42872320]

BOŽIČ, Zoran. Obravnava domačega branja z učno verigo : ponazoritev s Cankarjevimi Hlapci. V: JAN, Zoltan (ur.). Stodvajsetletnica Ivana Cankarja in Dragotina Ketteja, (Zbornik Slavističnega društva Slovenije, 7). 1. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 1997, str. 71-85. [COBISS.SI-ID 7661618]

BOŽIČ, Zoran. Sprejemanje Prešernovih pesmi: razumevanje, nerazumevanje, oboževanje. Slavistična revija, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], okt.-dec. 2007, letn. 55, št. 4, str. [653]-674. [COBISS.SI-ID 36118114]

BOŽIČ, Zoran. Dejavniki literarne kanonizacije v srednješolskih berilih – na primeru Prešerna. Jezik in slovstvo, ISSN 0021-6933. [Tiskana izd.], 2011, letn. 56, št. 5/6, str. 3-26, 127. [COBISS.SI-ID 50591842]

BOŽIČ, Zoran. Vrednotenje Prešernovih pesmi kot recepcijski problem. Slavistična revija, ISSN 0350-6894. [Tiskana izd.], apr.-jun. 2011, letn. 59, št. 2, str. 131-146, tabele. [COBISS.SI-ID 46343522]

Znanstvena monografija:

BOŽIČ, Zoran. Slovenska literatura v šoli in Prešeren : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Tangram, 2010. 656 str., tabele. ISBN 978-961-6239-66-0. http://www.z-tangram.si/tangramdata/pdf/bozic-preseren%2015.1i.pdf. [COBISS.SI-ID 253111296]

Strokovna monografija:

ŠPACAPAN, Adrijana, BOŽIČ, Zoran. Esej na maturi 2011 : [maturitetna romana: Feri Lainšček: Ločil bom peno od valov, Gustave Flaubert: Gospa Bovary]. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1335-5. [COBISS.SI-ID 251185408]

Srednješolski učbenik z recenzijo:

BOŽIČ, Zoran. Poljub zlata : domače branje v srednji šoli : delovni zvezek 2. 1. izd. Ljubljana: DZS, 1998. 243 str., ilustr. ISBN 86-341-1976-9. [COBISS.SI-ID 75830528]

BOŽIČ, Zoran. Zlati poljub : domače branje v srednji šoli : delovni zvezek 1. 1. izd. Ljubljana: DZS, 1998. 255 str., ilustr. ISBN 86-341-1905-X. [COBISS.SI-ID 74678784]

Univerzitetna koda predmeta: 2SL1039

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur
  • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: splošno izbirni

Metode poučevanja in učenja:
predavanja. vodena diskusija (hevristični dialog). predstavitev seminarske naloge in diskusija o njej v seminarju. seminarske vaje, pri katerih študentje samostojno predstavijo posamezno učno enoto za obravnavo v razredu.