Fakulteta za humanistiko

Fonetika in fonologija

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Jezikoslovne vede

Cilji in kompetence

Oblika in naloga fonologije. Glavni teoretični problemi, ki se vrtijo okoli teh dveh vprašanj.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Predznanje zaradi uvodne narave predmeta ni potrebno, priporočljivo pa je predhodno opraviti vsaj en predmet iz splošnega jezikoslovja. Predmet Fonologija je eden od treh obveznih

predmetov tega programa in ponuja študentom temeljno znanje, ki je ključno za uspešno nadgradnjo.

Vsebina

 • Kaj je fonologija? Zakaj jo naravni človeški jeziki imajo?

 • Teorija elementov: gradniki fonoloških izrazov.

 • Zgradba sestavnikov: kaj so fonološka drevesa?

 • Fonološko vezanje in pooblaščanje

 • Prazne kategorije

 • Fonološko-morfološki vmesnik

 • Leksikalni in fonološki pojavi

Temeljna literatura in viri

 • KAYE, J.D.Phonology: A Cognitive View, Lawrence Erlbaum Associates: Hillsdale, N.J., 172 pages (1989).

 • KAYE , J.D., LOWENSTAMM, J. and J. R. VERGNAUD, “The internal of structure of phonological elements: a theory of charm and government,” Phonology Yearbook 2:305 328, (1985).

 • KAYE, J.D., LOWENSTAMM, J. and J.-R. VERGNAUD, “Constituent structure and government in phonology”, Phonology 7.2:193-231, (1990).

 • KAYE, J.D. “Coda licensing”, Phonology 7.2:301-330, (1990).

 • KAYE, J. D. “Derivations and internfaces”, in Durand, Jacques and Francis Katamba (eds.), Frontiers of Phonology, Longman Linguistics Library, London, pp. 289-332, (1995).

 • KAYE, J.D . “Do you believe in magic? The story of s+C sequences”, in Kardela, Henryk and Bogdan Szymanek (eds.), A festschrift for Edmund Gussmann, Lublin, Catholic University of Lublin, pp. 155-176, (1996).

Načini ocenjevanja

Obvezna je prisotnost, seminarska naloga in aktivno sodelovanje v diskusijah pri pouku.

Univerzitetna koda predmeta: 2SL2001

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 9

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 30 ur
 • Seminar: 30 ur
 • Samostojno delo: 180 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
neobičajne