Fakulteta za humanistiko

Morfofonologija

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Jezikoslovne vede

Cilji in kompetence

Predmet poglablja znanje iz glasoslovja. Konkretneje se težišče prenese na interakcijo glasoslovja ter oblikoslovja oziroma besedotvorja. Predmet obravnave so konkretne smeri v okviru teoretičnega jezikoslovja na področju glasoslovja (predvsem optimalnostna teorija, lahko pa tudi vezalna fonologija ipd.). Razvijanje zmožnosti abstraktnega mišljenja in obravnave konkretnih fonoloških problemov.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Za uspešno razumevanje snovi je potrebno znanje pridobljeno pri predmetu Fonetika in fonologija 1 in znanje angleščine. Predmet se povezuje z vsemi jezikoslovnimi predmeti, zlasti z oblikoslovjem.

Vsebina

 • Laboratorijska oz. eksperimentalna fonologija
 • Povezava s fonetiko
 • Obseg in osnovni pojmi
 • Eksperimentalne metode
 • Primeri obravnav
 • Percepcija v laboratorijski fonologiji
 • Optimalnostna teorija
 • Glavne značilnosti: univerzalnost omejitev, tipologija …
 • Osnovni pojmi OT-obravnave (slovnični model)
 • Primerjava s klasično generativno fonologijo
 • Naglas in ton
 • Obravnava fonoloških problemov (slovenščina in drugi jeziki)
 • Glasoslovje v oblikoslovju in obratno
 • Opredelitev osnovnih predpostavk
 • Pregled glavnih oblikoslovnih pojavov
 • Pozicijska zvestoba, posplošeno vezanje
 • Učenje jezika
 • Izjeme

Temeljna literatura in viri

 • John McCarthy, A Thematic Guide to Optimality Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
 • René Kager, Optimality Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
 • Alan Prince and Paul Smolensky. Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar. Ms. Rutgers University. [ROA 537-0802]
 • John McCarthy and Alan Prince. Prosodic Morphology: Constraint Interaction and Satisfaction. Ms. UMass and Rutgers. [ROA: 482-1201]

Načini ocenjevanja

Pogoj za pristop k izpitu je opravljena seminarska naloga

Univerzitetna koda predmeta: 2SL2007

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 30 ur
 • Vaje: 30 ur
 • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Metode poučevanja in učenja:
obvezna prisotnost na vajah