Fakulteta za humanistiko

Analiza manj znanega jezika

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Jezikoslovne vede

Cilji in kompetence

Namen predmeta je:

  • Seznanjanje z drugačnimi jezikovnimi vzorci
  • Spodobnost analize nepoznanega jezika
  • Seznanjanje z terenskimi metodami dela
  • Prepoznavanje zanimivih jezikoslovnih tem

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Predmet se povezuje z vsemi predmeti tega programa, posebej še s tistimi na modulu Jezik. Zaželeno je predznanje, ki ga študenti osvojijo pri obveznih predmetih tega programa.

Vsebina

Pri predmetu bomo s pomočjo rojenega govorca nekega slabo poznanega jezika, skušali o tem jeziku izvedeti čim več, ter ga sproti analizirati. Spuščali se bomo na vse jezikoslovne ravnine, tako v fonologijo, morfologijo, skladnjo kot semantiko ter tam iskali tako univerzalne redovitosti kot posebnosti konkretnega jezika.

Temeljna literatura in viri

  • Slovnica konkretnega jezika.
  • Članki in monografije, ki obravnavajo konkretni jezik.
  • Morebitna druga literatura vezana na konkretni jezik.

Načini ocenjevanja

Zaključna seminarska naloga v obsegu okoli 15 strani, ki obravnava kak pri predavanjih in vajah neobravnavan pojav znotraj tega jezika, ki je potencialno zanimiv za jezikovno teorijo. Opravljene domače naloge.

Univerzitetna koda predmeta: 2SL2016

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur
  • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Metode poučevanja in učenja:
redna aktivna udeležba na predavanjih in vajah