Fakulteta za humanistiko

Psiholingvistika in eksperimentalne metode

Predmet se izvaja v programu:
Študijski program druge stopnje Slovenistika, smer Jezikoslovne vede

Cilji in kompetence

Pregled raziskovalnega področja psiholingvistike, temeljnih vprašanj ter načina dela v psiholingvistiki in poznavanje glavnih smeri razvoja psiholingvistike in možnih raziskovalnih tem.

Pridobljene kompetence:

 • Sposobnost prepoznavanja zanimivih raziskovalnih tem na področju psiholingvistike
 • Študenti pridobijo kompetence za iskanje, branje ter kritično ovrednotenje strokovne literature.
 • Poznavanje osnovne metodologije – sledenje očem, samonadzorovano branje, konrolirano tvorjenje itd.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Uvodni jezikoslovni predmeti. Predmet se povezuje z ostalimi jezikoslovnimi predmeti na tem programu.

Vsebina

Predmet je uvodni pregled trenutnega stanja raziskovanja v psiholingvistiki (raziskovanje psiholoških in nevroloških vidikov naravnega človeškega jezika). Preučevali bomo psihološke modele jezika, sestavljene na podlagi preučevanj evolucije jezika, jezikovnega usvajanja ter procesiranja jezika.

Študenti bodo osvojili znanje tudi o pomembnejših eksperimentalnih metodah, ki se uporabljajo v psiholingvistiki.

Predvideni študijski rezultati

 • Poznavanje osnov psiholingvistike in vrojenosti jezika
 • Poznavanje osnov sprejemanja, tvorjenja, razumevanja jezika
 • Poznavanje osnov usvajanja otroškega govora

Temeljna literatura in viri

 • Bock, K., & Levelt, W. (1994). “Language Production: Grammatical Encoding”. In: M. A. Gernsbacher (Ed.), Handbook of Psycholinguistics. San Diego, CA: Academic Press, Inc.
 • Carroll, David W. 2007. Psychology of language. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.
 • Chomsky, Noam (1959). “A Review of B. F. Skinner’s Verbal Behavior” in Language, 35, No. 1, 26-58.
 • Fernandez, Eva M., and Cairns, Helen Smith. 2010. Fundamentals of psycholinguistics. Malden, MA: Wiley-Blackwell.[F&C]
 • Golden, Marija. 1996. O jeziku in jezikoslovju. Ljubljana: U. v Ljubljani, Filozofska fakulteta.
 • Pinker, Steven. 2010. Jezikovni nagon: kako um ustvarja jezik. Ljubljana: Modrijan. (angleški izvirnik: Pinker, Steven. 1994. The Language Instinct: How the human mind creates language. New York: Morrow. [in več kasnejših izdaj])
 • Field, J. (2004). Psycholinguistics: The Key Concepts. New York: Routledge.
 • Gibson, E., & Pearlmutter, N. (2000). “Distinguishing Serial and Parallel Parsing”. Journal of Psycholinguistic Research. Vol. 29(2), pp. 231-240. Kluwer Academic, US.
 • Rosch, E. (2002). “Principles of Categorization”. In Levitin, D. J. (Ed), Foundations of Cognitive Psychology: Core Readings, pp. 251-270. Cambridge,

Načini ocenjevanja

 • redna prisotnost in aktivna udeležba na predavanjih in vajah (10%) • 1 ali 2 domače naloge (20%) • pisni izpit iz celotne snovi predmeta (70%)

Reference nosilca

Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici

(associate professor of Linguistics at the University of Nova Gorica)

STEPANOV, Arthur. Voiding island effects via head movement. Linguistic inquiry, ISSN 0024-3892, 2012, vol. 43, no. 4, str. 680-693. [COBISS.SI-ID 2605307]

STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. When QR disobeys superiority. Linguistic inquiry, ISSN 0024-3892, 2009, vol. 40, no. 1, str. 176-185. [COBISS.SI-ID 1130491]

STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. Successive cyclicity as residual wh-scope marking. Lingua, ISSN 0024-3841. [Print ed.], dec. 2006, vol. 116, no. 12, str. 2107-2153.

STEPANOV, Arthur. The end of CED? : minimalism and extraction domains. Syntax, ISSN 1368-0005, apr. 2007, vol. 10, no. 1, str. 80-126. [COBISS.SI-ID 1130747]

Univerzitetna koda predmeta: 2SL2039

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 60 ur
 • Samostojno delo: 120 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • individualno delo v okviru domačih nalog