Fakulteta za humanistiko

Pedagoški študijski program Slovenistika II. stopnje

Študijski program: Pedagoški študijski program druge stopnje Slovenistika
Študijsko področje: Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev / literarne in jezikoslovne vede
Šifra programa: 2SP
Stopnja programa: 2. stopnja magistrski
Ime listine: magistrska diploma
Strokovni naziv: magister profesor slovenistike / magistrica profesorica slovenistike
Okrajšava naziva: mag. prof. slov.
Zaključni izpit: ne
Dekanja:
ECTS koordinator: prof. dr. Iztok Arčon

Opis programa

Drugostopenjski pedagoški program Slovenistika vključuje vse vsebine, ki so potrebne za uspešno opravljanje poklica magister/magistrica profesor/profesorica slovenistike. Študentu/študentki omogoča pridobitev temeljnega pedagoškega in slovenističnega znanja, ki odpira perspektive poznejšega dopolnjevanja znanja ali takojšnje zaposlitve po končanem drugostopenjskem študiju.

Vpisni pogoji

Zaključen študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS s področja slovenistike ali z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom opravil/a študijske obveznosti, ki so bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 ECTS: Slovenska književnost 1,2,3 Svetovna književnost 1,2 in Slovenski jezik – Glasoslovje, Morfologija, Skladnja, Pomenoslovje, Psiholingvistika. Te obveznosti lahko študentje/študentke opravijo z diferencialnimi izpiti pred vpisom v magistrski program.

Po merilih za prehode se kandidatu, ki je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 ECTS Slovenistike, priznajo obveznosti v obsegu 60 ECTS in se lahko vpiše v drugi letnik programa Slovenistika. O predmetih, ki jih mora opraviti v drugem letniku, odloča študijska komisija programa.

Temeljni cilji študija

Diplomant/diplomantka je po končanem študiju sposoben/sposobna izvajati pedagoški proces pri predmetu slovenščina v osnovni in srednji šoli, poučevati slovenščino kot drugi tuji jezik (pri vseh treh oblikah zna izbrati pristope, metode, pozna cilje in je sposoben/sposobna pouk načrtovati skladno z njimi, prenesti strokovno znanja tako s področja vzgojno izobraževalnih ved kot slovenske literarne vede in jezikoslovja v pouk slovenščine), razumeti in obvladovati zahtevna vprašanja slovenskega jezika in književnosti. Opravlja lahko dela na področju izobraževanja, specialnodidaktičnih raziskav s področja slovenistike, literarnoteoretskih in literarnozgodovinskih ter jezikoslovnih raziskav, lektoriranja govornih in pisnih sporočil, novinarskega in publicističnega ustvarjanja, uredniškega dela, v medijskih hišah, dokumentaristično delo, bibliotekarsko delo, na področju gledališke dejavnosti in animiranja na različnih področjih ljubiteljske kulture in izobraževanja posebnih skupin učencev (odrasli, mlajši nezaposleni …).

Cilj izobraževanja po predlaganem programu je oblikovati diplomanta/diplomantko v strokovno celovito osebnost, ki je sposobna razumeti in obvladovati zahtevna vprašanja slovenskega jezika in književnosti v povezavi z izobraževalno-vzgojnimi vsebinami in jih podajati v pedagoškem procesu. Od diplomanta/diplomantke zato lahko pričakujemo uspešno poučevanje in proučevanje slovenskega jezika in književnosti v odnosu do splošnih in specifičnih pojavov, ki so posebej izraziti na stičišču različnih kulturnih in nacionalnih prostorov. Diplomant/diplomantka bo sposoben/sposobna vzpostaviti celovite in tvorne odnose med strokovnjaki iz različnih znanstvenih disciplin, ki morajo nujno sodelovati pri reševanju praktičnih in raziskovalnih problemov na področju slovenističnih in sorodnih ved. Usposobljen/a bo tudi za samostojno aplikativno delo.

Študent/študentka mora med študijem poleg izbirnih predmetov s področja pedagoškega usposabljanja izbrati tri jezikoslovne in tri literarnovedne predmete, saj le tako pridobi znanje na obeh področjih, ki jih bo poučeval/poučevala pri predmetu Slovenščina. Tema magistrskega dela je zastavljena tako, da enakovredno pokriva tako pedagoške kot slovenistične vsebine, zato sodelujeta mentorja z obeh področij.

Možnosti nadaljevanja študija

Po zaključenem magistrskem študiju imajo kandidati možnost nadaljevanja študija na študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, skladno z vpisnimi pogoji za posamezni program.

Predmetnik

Predmetnik za to študijsko leto še ni na voljo.