Fakulteta za naravoslovje

Analiza I

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je poučiti študente o načinih klasične matematične analize: izračun limit ob različnih predpostavkah, izračun odvodov funkcij (z enim in več argumenti), izračun integralov. Osnovni cilj je dati študentom znanje, potrebno za analizo funkcij.

Vsebina

1. Uvod v matematično analizo

2. Odvajanje funkcij

3. Ekstremi funkcij in geometrijske aplikacije odvodov

4. Nedoločeni integrali

5. Določeni integrali

6. Vrste

7. Funkcije več spremenljivk

8. Večkratni in krivuljni integrali

Predvideni študijski rezultati

Študentje se bodo naučili poiskati ekstreme funkcij, prepoznavati asimptotično vedenje funkcij, ničle funkcij, itd. Pridobili bodo znanje, potrebno za celotno analizo funkcij.

Temeljna literatura in viri

 • R. Courant, Differential and Integral Calculus I. Blackie & Son Ltd (1961).

 • B. Demidovich et al, Problems in Mathematical Analysis, Mir Publishers (1972).

 • Načini ocenjevanja

  Kolokviji, pisni izpit, ustni izpit, seminarji

  Reference nosilca

  Prof. dr. Neža Mramor Kosta je redna profesorica za področje fizike na Univerzi Ljubljani.

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF01

  Letnik: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 9

  Obseg:

  • Predavanja: 45 ur
  • Vaje: 45 ur

  Vrsta predmeta: obvezi predmet

  Jeziki: slovenščina / angleščina

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, računske vaje