Fakulteta za naravoslovje

Linearna algebra

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

Študent se bo seznanil s končno dimenzionalnimi vektorskimi prostori, linearnimi preslikavami med njimi in z analitično geometrijo.

Vsebina

1. Matrike

2. Sistemi linearnih enačb

3. Vektorski prostori

4. Linearne transformacije

5. Lastne vrednosti in lastni vektorji

6. Vektorji v prostoru

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo sposobni:

 • opravljati operacije z matrikami

 • izračunati determinante

 • rešiti sisteme linearnih enačb

 • določiti bazo in izračunati dimenzijo vektorskega prostora

 • določiti koordinate vektorja glede na osnovi bazi vektorskega prostora

 • izračunati jedro in sliko

 • najti lastne vrednosti in lastne vektorje matrike

 • diagonalizirati simetrično matriko

 • reševati probleme z vektorji, premicami in ravninami v prostoru

 • Temeljna literatura in viri

 • R. Courant, Differential and Integral Calculus I. Blackie & Son Ltd (1961).

 • B. Demidovich et al, Problems in Mathematical Analysis, Mir Publishers (1972).

 • Načini ocenjevanja

  Kolokviji, pisni izpit, ustni izpit

  Reference nosilca

  doc. dr. Luigi Giacomazzi je docent za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF02

  Letnik: 1

  Semester: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur

  Vrsta predmeta: obvezen predmet

  Jeziki: slovenščina / angleščina

  Metode poučevanja in učenja:
  redavanja, računske vaje