Fakulteta za naravoslovje

Fizika II

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

Študenti pri predmetu tekočina, valovanje in toplota obravnavajo osnovne pojme iz klasične fizike iz področja mehanike tekočin in termodinamike. Pri vajah študentje osvojijo osnovne računske tehnike za samostojno kvantitativno obravnavo elementarnih fizikalnih pojavov.

Vsebina

1. Mehanika tekočin:

Tekočine, gostota in tlak

Hidrostatika

Hidrodinamika

2. Termodinamika, temperatura, toplota

0. zakon termodinamike;

Merjenje temperature;

Termično raztezanje trdnih snovi in tekočin;

Temperatura in toplota;

Toplota in delo;

Prvi zakon termodinamike, notranja energija sistema;

Prevajanje toplote po snovi;

Prenos toplote s konvekcijo;

Prenos toplote s sevanjem;

Karakteristični čas pri ohlajanju ali segrevanju sistema do ravnovesne temperature.

3. Kinetična teorija plinov:

Avogadrovo število, idealni plin, plinska enačba;

Delo in sprememba notranje energije pri termodinamskih spremembah idealnega plina;

Tlak, temperatura in lastnosti molekul plina;

Adiabatna in prosta ekspanzija idealnega plina.

4. Entropija in 2. zakon termodinamike:

Reverzibilne in ireverzibilne spremembe;

Entropija, sprememba entropije, entropija kot funkcija stanja;

Drugi zakon termodinamike;

Toplotni stroji, koncept delovanja;

Hladilniki, koncept delovanja;

Statistični pogled na entropijo.

Predvideni študijski rezultati

Do konca tega predmeta bo študent sposoben:

 • razumevanja hidrostatike, hidrodinamike;

 • ločiti med koncepti temperature, toplote, dela in entropije;

 • miselnih eksperimentov znotraj mikroskopske slike, ki jo nudi kinetična teorija plinov.

 • Temeljna literatura in viri

 • D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Fundamentals of Physics. J. Wiley & Sons (2005).

 • I. Arčon, Vprašanja in naloge za preverjanje znanja iz fizike, UNG (2004).

 • R. Kladnik, H. Šolinc: Zbirka fizikalnih problemov z rešitvami, DZS, Ljubljana (1991).

 • M. Gros, M. Hribar, A. Kodre, J. Stmad, Naloge iz fizike, DMFA, Ljubljana (1993).

 • Načini ocenjevanja

  Kolokviji, pisni izpit, ustni izpit

  Reference nosilca

  Prof. dr. Egon Pavlica je izredni profesor za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  1. PATHIPATI, Srinivasa Rao, PAVLICA, Egon, PARVEZ, Khaled, FENG, Xinliang, MÜLLEN, Klaus, BRATINA, Gvido. Graphene flakes at the SiO[sub]2/organic-semiconductor interface for high-mobility field-effect transistors. Organic electronics 2015.

  2. CHHIKARA, Manisha, PAVLICA, Egon, MATKOVIĆ, Aleksandar, BELTAOS, Angela, GAJIĆ, Radoš, BRATINA, Gvido. Pentacene on graphene : differences between single layer and bilayer. Carbon 2015.

  3. CHHIKARA, Manisha, PAVLICA, Egon, MATKOVIĆ, Aleksandar, GAJIĆ, Radoš, BRATINA, Gvido. Effect of water layer at the SiO[sub]2/graphene interface on pentacene morphology. Langmuir 2014.

  4. PAVLICA, Egon, BRATINA, Gvido. Time-of-flight mobility of charge carriers in position-dependent electric field between coplanar electrodes. Applied physics letters 2012.

  5. ORGIU, Emanuele, PAVLICA, Egon, BRATINA, Gvido, et al. Optically switchable transistor via energy-level phototuning in a bicomponent organic semiconductor. Nature chemistry 2012.

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF06

  Letnik: 1

  Semester: 2

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur

  Vrsta predmeta: obvezni predmet

  Jeziki: slovenski

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja in računske vaje