Fakulteta za naravoslovje

Fizikalni laboratorij I

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

Študentje izvajajo praktične vaje iz področja mehanike in valovanj. Samostojno izvedejo več poskusov, ki so vnaprej pripravljeni. Nato obdelajo rezultate in jih tudi ustrezno predstavijo v pisnem poročilu.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljena izpita iz predmeta: Fizika I (1FAF03) in Ekperimentalne metode (1FAF04).

Vsebina

UVOD: Analiza in predstavitev rezultatov pridobljenih v poskusih

POSKUS: Foucaltovo nihalo

POSKUS: Torzijsko nihalo

POSKUS: Trk vozičkov (pospešeno gibanje in ohranitveni zakoni)

POSKUS: Meritev viskoznosti

POSKUS: Michelsonov interferometer

Predvideni študijski rezultati

Do konca tega predmeta bo študent sposoben samostojno izvesti lažji poskus, ki zajema naslednje korake:

 • priprava na poskus, pregled literature

 • meritev in beleženje podatkov

 • statistična obdelava podatkov, linearizacija modelov, iskanje koeficientov premice in njihovih napak

 • pisanje poročila meritve in predstavitev rezultatov obdelave podatkov

 • zagovor rezultatov

 • Temeljna literatura in viri

  Vsak poskus ima podana navodila v pisni obliki z seznamom literature.

  Načini ocenjevanja

  Ocena dnevnika meritev, oddana poročila, ustni zagovor poročil

  Reference nosilca

  Prof. dr. Egon Pavlica je izredni profesor za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  1. PATHIPATI, Srinivasa Rao, PAVLICA, Egon, PARVEZ, Khaled, FENG, Xinliang, MÜLLEN, Klaus, BRATINA, Gvido. Graphene flakes at the SiO[sub]2/organic-semiconductor interface for high-mobility field-effect transistors. Organic electronics 2015.

  2. CHHIKARA, Manisha, PAVLICA, Egon, MATKOVIĆ, Aleksandar, BELTAOS, Angela, GAJIĆ, Radoš, BRATINA, Gvido. Pentacene on graphene : differences between single layer and bilayer. Carbon 2015.

  3. CHHIKARA, Manisha, PAVLICA, Egon, MATKOVIĆ, Aleksandar, GAJIĆ, Radoš, BRATINA, Gvido. Effect of water layer at the SiO[sub]2/graphene interface on pentacene morphology. Langmuir 2014.

  4. PAVLICA, Egon, BRATINA, Gvido. Time-of-flight mobility of charge carriers in position-dependent electric field between coplanar electrodes. Applied physics letters 2012.

  5. ORGIU, Emanuele, PAVLICA, Egon, BRATINA, Gvido, et al. Optically switchable transistor via energy-level phototuning in a bicomponent organic semiconductor. Nature chemistry 2012.

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF08

  Letnik: 1

  Semester: 2

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 10 ur
  • Vaje: 50 ur

  Vrsta predmeta: obvezni predmet

  Jeziki: slovenščina / angleščina

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, samostojne meritve v laboratoriju