Fakulteta za naravoslovje

Računalniško programiranje

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

Študent se bo seznanil z osnovnimi koncepti računalnikov in izdelave programov. Naučili se bodo izdelave račualniškega programa od priprave do izvajanja. Podrobnjeje se bo spoznal sintakso jezikov python, fortran in C++. V okviru domačih nalog bo začel uporabljati računalniške programe za reševanje matematičnih problemov.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljen izpit iz predmeta Analiza I (1FAF01).

Vsebina

1. Osnove računalništva

Tabela sistemskih ukazov

Osnovne enote

Principi računalniškega spomina in zapisi števil

Računalniški programi od priprave do zagona

2. Algoritmi in programski jeziki

3. Python

Osnove pythona

Uporaba modula numpy in matplotlib

4. Fortran

Osnove sintakse Fortran90/95.

Funkcije in zunanji moduli

Polja spremenljivk

Delo z matrikami, LAPACK

5. C in C++

Objektno programiranje s primeri

Predvideni študijski rezultati

Do konca tega predmeta bo študent sposoben pripraviti program:

 • v pythonu, fortranu in C++

 • ki prebere in analizira podatke iz tekstovnih datotek

 • izpelje izračune na podatkih

 • ki prikaže in izriše rezultate

 • ki izvozi sliko v uporabne formate (kot so PDF, PNG) z namenom uporabe v laboratorijskih poročilih ali diplomskem delu

 • Temeljna literatura in viri

  1. Kernighan & Ritchie: The C Programming Language (Prentice Hall, 1988).

  2. Bjarne Stroustrup: The C++ Programming Language (Addison-Wesley, 1997).

  3. Mark Lutz: Learning python (O’Reilly, 2008).

  4. Grad & Jaklič: Programski jezik fortran 90 (Ljubljana-Copis, 1994).

  5. Press & Teukolsky &Vetterling & Flannery: Numerical Recipes (Cambridge University Press 2007).

  6. Širca & Horvat: Računske metode za fizike (DMFA 2011).

  Načini ocenjevanja

  Domače naloge, pisni izpit

  Reference nosilca

  Prof. dr. Egon Pavlica je izredni profesor za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  1. PATHIPATI, Srinivasa Rao, PAVLICA, Egon, PARVEZ, Khaled, FENG, Xinliang, MÜLLEN, Klaus, BRATINA, Gvido. Graphene flakes at the SiO[sub]2/organic-semiconductor interface for high-mobility field-effect transistors. Organic electronics 2015.

  2. CHHIKARA, Manisha, PAVLICA, Egon, MATKOVIĆ, Aleksandar, BELTAOS, Angela, GAJIĆ, Radoš, BRATINA, Gvido. Pentacene on graphene : differences between single layer and bilayer. Carbon 2015.

  3. CHHIKARA, Manisha, PAVLICA, Egon, MATKOVIĆ, Aleksandar, GAJIĆ, Radoš, BRATINA, Gvido. Effect of water layer at the SiO[sub]2/graphene interface on pentacene morphology. Langmuir 2014.

  4. PAVLICA, Egon, BRATINA, Gvido. Time-of-flight mobility of charge carriers in position-dependent electric field between coplanar electrodes. Applied physics letters 2012.

  5. ORGIU, Emanuele, PAVLICA, Egon, BRATINA, Gvido, et al. Optically switchable transistor via energy-level phototuning in a bicomponent organic semiconductor. Nature chemistry 2012.

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF09

  Letnik: 1

  Semester: 2

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 3

  Obseg:

  • Predavanja: 10 ur
  • Vaje: 20 ur

  Vrsta predmeta: obvezni predmet

  Jeziki: slovenski / angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, samostojne vaje z asistentom v računalniški učilnici, domače naloge s področja matematike