Fakulteta za naravoslovje

Elektrodinamika

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

 • razumevanje in uporaba osnovnih konceptov elektromagnetizma in elektrodinamike;

 • sposobnost reševanja osnovnih problemov.

 • Pogoji za vključitev v delo oz.
  za opravljanje študijskih obveznosti

  Opravljen izpit pri predmetu Fizika I in Analiza I

  Vsebina

  1. Elektromagnetizem

  2. Elektrostatika v vakuumu in v snovi

  3. Magnetostatika v vakuumu in v snovi

  4. Maxwellove enačbe

  5. Elektrodinamika

  6. Elektromagnetno valovanje

  7. Potenciali in polja

  8. Sevanje pospešenega električnega naboja

  (zavorno sevanje, sinhrotronsko sevanje)

  9. Polarizacija

  10. Odboj in lom elektromagnetnega valovanja na površinah

  Predvideni študijski rezultati

  Študenti bodo osvojili:

  - koncepte in lastnosti električnih in magnetnih polj v vakuumu in v snovi

  - koncepte in lastnosti razširjanja in sevanja elektromagnetnega valovanja

  Temeljna literatura in viri

  1. D. J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics, Addison-Wesley; 4 edition, 2012.

  2. J. Slater and N. H. Frank, Electromagnetism, Dover Publications, 1969.

  3. R. P. Feynman, The Feynman Lectures on Physics, Volume 2, Addison-Wesley, 1977.

  Načini ocenjevanja

  Kolokviji, pisni izpit, ustni izpit

  Reference nosilca

  Barbara Ressel je docent za področje »Fizika« na Univerzi v Novi Gorici.

  1. GRAZIOLI, C., GAUTHIER, David, IVANOV, R., BUČAR, Bojan, MERHAR, Miran, RESSEL, Barbara, DE NINNO, Giovanni, et al. CITIUS: an infrared-extreme ultraviolet light source for fundamental and applied ultrafast science. Review of scientific instruments, ISSN 0034-6748, 2014, vol. 85, no. 2, str. 023104-1-023104-6, doi: 10.1063/1.4864298. [COBISS.SI-ID 3223291]

  2. CREPALDI, A., RESSEL, Barbara, et al. Evidence of reduced surface electron-phonon scattering in the conduction band of Bi [sub] 2 Se [sub] 3 by nonequilibrium ARPES. Physical review. B, Condensed matter and materials physics, ISSN 1098-0121, 2013, vol. 88, no. 12, str. 121404-1-121404-5, doi: 10.1103/PhysRevB.88.121404. [COBISS.SI-ID 2876667]

  3. CREPALDI, A., RESSEL, Barbara, CILENTO, F., ZACCHIGNA, M., GRAZIOLI, C., BERGER, H.,BUGNON, Ph., KERN, K., GRIONI, M., PARMIGIANI, Fulvio. Ultrafast photodoping and effective Fermi-Dirac distribution of the Dirac particles in Bi [sub] 2 Se [sub] 3. Physical review. B, Condensed matter and materials physics, ISSN 1098-0121, 2012, vol. 86, no. 20, str. 205133-1-205133-5, doi: 10.1103/PhysRevB.86.205133. [COBISS.SI-ID2620155]

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF12

  Letnik: 2

  Semester: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  Asistent:

  ECTS: 9

  Obseg:

  • Predavanja: 45 ur
  • Vaje: 45 ur

  Vrsta predmeta: obvezni predmet

  Jeziki: slovenski / angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, računske vaje