Fakulteta za naravoslovje

Analitična mehanika

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

Študenti bodo sposobni:

 • obravnavati zahtevne mehanske probleme z Lagrangeevim in Hamiltonovim formalizmom.

 • Vsebina

  1. Pregled osnovnih principov mehanike.

  2. Variacijski princip in Lagrangeeve enačbe.

  3. Problem centralne sile.

  4. Kinematika rigidnih teles.

  5. Oscilacije.

  6. Hamiltonove enačbe gibanja.

  7. Kanonične transformacije.

  8. Hamilton-Jacobijeva teorija.

  9. Kanonične perturbacije.

  Predvideni študijski rezultati

  Poznavanje osnov analitične mehanike.

  Temeljna literatura in viri

  H. Goldstein, Classical Mechanics, Addison-Wesley; 2nd edition, 1980.

  Načini ocenjevanja

  Kolokviji, pisni izpit, ustni izpit

  Reference nosilca

  Prof. dr. Giovanni De Ninno je redni profesor za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  1. ALLARIA, E., DE NINNO, Giovanni, GAUTHIER, David, et al. Two-colour pump-probe experiments with a twin-pulse-seed extreme ultraviolet free-electron laser. Nature communications, ISSN 2041-1723, maj 2013, vol. 4, str. 1-7, doi: 10.1038/ncomms3476. [COBISS.SI-ID 2887163]

  2. ALLARIA, Enrico, DE NINNO, Giovanni, GAUTHIER, David, SPAMPINATI, Simone, et al. Two-stage seeded soft-X-ray free-electron laser. Nature photonics, ISSN 1749-4885, 2013, vol. 7, no. 11, str. 913-918, doi: 10.1038/nphoton.2013.277. [COBISS.SI-ID 2928379]

  3. DE NINNO, Giovanni, MAHIEU, Benoît, ALLARIA, E., GIANNESSI, L., SPAMPINATI, S. Chirped seeded free-electron lasers : self-standing light sources for two-color pump-probe experiments. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2013, vol. 110, no. 6, str. 064801-1-064801-5, doi: 10.1103/PhysRevLett.110.064801. [COBISS.SI-ID 2882299]

  4. ALLARIA, E., DE NINNO, Giovanni, et al. Highly coherent and stable pulses from the FERMI seeded free-electron laser in the extreme ultraviolet. Nature photonics, ISSN 1749-4885, 2012, vol. 6, no. 10, str. 699-704, doi: 10.1038/nphoton.2012.233. [COBISS.SI-ID 2817787]

  5. DE NINNO, Giovanni, FANELLI, Duccio, Out-of-equilibrium statistical ensemble inequivalence. Europhysics letters, ISSN 0295-5075, 2012, vol. 97, no. 2, str. 20002-p1-20002-p5, doi: 10.1209/0295-5075/97/20002. [COBISS.SI-ID 2883323]

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF13

  Letnik: 2

  Semester: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur

  Vrsta predmeta: obvezni predmet

  Jeziki: slovenski / angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, računske vaje