Fakulteta za naravoslovje

Statistična mehanika

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

Osnovno poznavanje konceptov statistične fizike, njenih modelov, pristopov in metod, pri čemer so poudarjene teme s področja fizike trdne snovi.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljeni izpiti iz predmetov: Analiza I, II; Linearna algebra; Analitična mehanika, Kvantna mehanika.

Vsebina

1. Osnovni principi statistične fizike

2. Termodinamske spremenljivke

3. Gibbsova porazdelitev in idealni plini

4. Fermi-Diracova ter Bose-Einsteinova statistika

5. Statistične osnove fizike trdne snovi

Predvideni študijski rezultati

Sposobnost opisa in analize obnašanja statističnih sistemov z uporabo osnovnih principov statistične mehanike in termodinamike.

Temeljna literatura in viri

1. L. D. Landau, E. M. Lifshitz: Statistical Physics (Third Edition, Part 1: Volume 5 (Course of Theoretical Physics, Volume 5, first printed 1980, reprinted 1982,1985, 1986, 1988, 1993, 1994, 1996, 2000, 2001, 2003, 2005).

2. K. Huang, Statistical mechanics. New York: Wiley (1987).

3. R. Kubo, N. Saito and M. Toda: Statistical Physics I: Equilibrium Statistical Mechanics. Springer Series of Solid-State Sciences (1998).

Načini ocenjevanja

Kolokviji, pisni izpit, ustni izpit

Reference nosilca

Dr. Artem Badasyan je docent za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

Izbrane objave:

1. BADASYAN, Artem, TONOYAN, Sh. A., GIACOMETTI, Achille, PODGORNIK, Rudolf, PARSEGIAN, Vozken Adrian, MAMASAKHLISOV, Yevgeni S., MOROZOV, Vladimir. Unified description of solvent effects in the helix-coil transition. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, ISSN 1539-3755, 2014, vol. 89, iss. 2, str. 022723-1-022723-10, graf. prikazi. http://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.89.022723. [COBISS.SI-ID 2645348].

2. BADASYAN, Artem, TONOYAN, Sh. A., GIACOMETTI, Achille, PODGORNIK, Rudolf, PARSEGIAN, Vozken Adrian, MAMASAKHLISOV, Yevgeni S., MOROZOV, Vladimir. Osmotic pressure induced coupling between cooperativity and stability of a helix-coil transition. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2012, vol. 109, iss. 6, str. 068101-1-068101-5. http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.109.068101. [COBISS.SI-ID 2453860].

3. BADASYAN, Artem, TONOYAN, Sh. A., MAMASAKHLISOV, Yevgeni S., GIACOMETTI, Achille, BENIGHT, A. S., MOROZOV, Vladimir. Competition for hydrogen-bond formation in the helix-coil transition and protein folding. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, ISSN 1539-3755, 2011, vol. 83, no. 5, str. 051903-1-051903-9, doi: 10.1103/PhysRevE.83.051903. [COBISS.SI-ID 25488423].

4. BADASYAN, Artem, GIACOMETTI, Achille, MAMASAKHLISOV, Yevgeni S., MOROZOV, Vladimir, BENIGHT, A. S. Microscopic formulation of the Zimm-Bragg model for the helix-coil transition. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, ISSN 1539-3755, 2010, vol. 81, no. 2, str. 021921-1-021921-8, doi: 10.1103/PhysRevE.81.021921. [COBISS.SI-ID 26172455].

5. MAMASAKHLISOV, Yevgeni S., TODD, Brian A., BADASYAN, Artem, MKRTCHYAN, Anna V., MOZOROV, Vladimir F., PARSEGIAN, Vozken Adrian. DNA stretching and multivalent-cation-induced condensation. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, ISSN 1539-3755, 2009, vol. 80, no. 3, str. 031915-1-031915-9, doi: 10.1103/PhysRevE.80.031915. [COBISS.SI-ID 26173991].

Univerzitetna koda predmeta: 1FTS15

Letnik: 2

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: slovenski in angleški

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, računske vaje