Fakulteta za naravoslovje

Splošna in anorganska kemija

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

Cilji:

 • osvojitev osnovnih pojmov s področja splošne in anorganske kemije;

 • osvojitev splošnih principov anorganske kemije in kemijskega računstva

 • osvojitev nekaterih eksperimentalnih laboratorijskih rutin

  Kompetence:

  Študent bo sposoben uporabljati pridobljeno znanje pri študijo fizike pri vseh problemih povezanih s kondenzirano snovjo, znal bo uporabiti pridobljeno znanje za reševanje, razlago ali analizo fizikalnih problemov. Spoznal se bo z nomenklaturo anorganskih spojin ter zmožen bo izvesti osnovne stehiometrične kalkulacije.

 • Pogoji za vključitev v delo oz.
  za opravljanje študijskih obveznosti

  Študent mora imeti osnovna srednješolska znanja iz splošne in anorganske kemije.

  Vsebina

  1. Osnove strukture atomov in molekul

  2. Periodni sistem, IUPAC nomenclature

  3. Vodik in kisik

  4. Ionske spojine (ionizacijski potencial, elektronegativnost, ionski radij, mrežna energija, Born-Haber cikel)

  5. kovalentne spojine (Lewiseva teorija, teorija valenčnih vezi, MO teorija, hibridizacija atomskih orbital)

  6. Kovinske in šibke vezi (ccp and hcp strukture, vodikova vez, polarne molekule)

  7. Kisline in baze v vodnih in nevodnih medijih

  8. Elementi in spojine p-bloka

  9. Elementi in spojine d- in f-bloka, osnove koordinacijske kemije

  10. Rokovanje z laboratorijsko opremo in reagenti, varnost in higiena v kemijskem laboratoriju

  11. Urejanje kemijske enačbe, kemijska ravnotežja, koncentracije raztopin in kemijsko računstvo (stehiometrija)

  Predvideni študijski rezultati

  Po opravljenem izpitu je študent seznanjen s osnovami splošne in anorganske kemije, strukturami in lastnostmi anorganskih spojin, osnovnimi reakcijami in tipi reakcijskih mehanizmov. Študent je sposoben kritične analize pridobljenih podatkov ter uporabe primernih konceptov. Študent pridobi ustrezne veščine za uporabo laboratorijske opreme in varno izvedbo kemijskih poskusov. Nauči se kako rokovati s kemijskime reagenti

  Temeljna literatura in viri

 • F. Lazarini, J. Brenčič: Splošna in anorganska kemija, Visokošolski učbenik, Založba FKKT UL, Ljubljana, 2004

 • Atkins, P.W., Clugston, M.J., Frazer, M.J. in Jones, R.A.Y., Kemija, zakonitosti in uporaba, Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1997.

 • M. Drofenik; Slošna in anorganska kemija, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo UM, 2003.

 • U. Černigoj, M. Bavcon Kralj, Kemijsko računanje: zbirka nalog z rešitvami za študente Okolja in drugih naravoslovnih programov, Univerza v Novi Gorici, 2010.

 • Načini ocenjevanja

  Kolokviji, pisni izpit, ustni izpit

  Reference nosilca

  Doc. dr. Saim Emin je docent za področje kemije na Univerzi v Novi Gorici.

  1. EMIN, Saim, DE RESPINIS, M., FANETTI, Mattia, SMITH, W., VALANT, Matjaž, DAM, Bernard. A simple route for preparation of textured WO[sub]3 thin films from colloidal W nanoparticles and their photoelectrochemical water splitting properties. Applied catalysis. B, Environmental, ISSN 0926-3373. [Print ed.], 2015, vol. 166/167, str. 406-412, ilustr., doi: 10.1016/j.apcatb.2014.11.053. [COBISS.SI-ID 3680763]

  2. MAVRIČ, Tina, EMIN, Saim, VALANT, Matjaž, PENG, Wenqin, LAVRENČIČ ŠTANGAR, Urška. The role of polyvinylpyrrolidone in hydrothermally synthesized Ag/ZnO nanocomposites and their photocatalytic activities. Journal of nanoscience and nanotechnology, ISSN 1533-4880, 2015, vol. 15, iss. 9, str. 6541-6549, ilustr., doi: 10.1166/jnn.2015.10868. [COBISS.SI-ID 4047867]

  3. EMIN, Saim, ABDI, Fatwa F. Abdi, FANETTI, Mattia, PENG, Wei, SMITH, W., SIVULA, K., DAM, Bernard, VALANT, Matjaž. A novel approach for the preparation of textured CuO thin films from electrodeposited CuCl and CuBr. Journal of electroanalytical chemistry, ISSN 1572-6657, 2014, vol. 717-718, str. 243-249, doi: 10.1016/j.jelechem.2014.01.038. [COBISS.SI-ID 3243515]

  4. EMIN, Saim, FANETTI, Mattia, ABDI, Fatwa F. Abdi, LISJAK, Darja, VALANT, Matjaž, KROL, R. van de, DAM, Bernard. Photoelectrochemical properties of cadmium chalcogenide-sensitized textured porous zinc oxide plate electrodes. ACS applied materials & interfaces, ISSN 1944-8244. [Print ed.], 2013, vol. 5, iss. 3, str. 1113-1121, doi: 10.1021/am3027986. [COBISS.SI-ID 2740219]

  5. EMIN, Saim, LISJAK, Darja, PITCHER, Michael W., VALANT, Matjaž. Structural and morphological transformations of textural porous zinc sulfide microspheres. Microporous and mesoporous materials, ISSN 1387-1811, jan. 2013, vol. 165, str. 185-192. [COBISS.SI-ID 2533883]

  Univerzitetna koda predmeta: 1FTS10

  Letnik: 2

  Semester: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur

  Vrsta predmeta: izbirni

  Jeziki: slovenski in angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, eksperimentalne vaje, računske vaje