Fakulteta za naravoslovje

Biofizika

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

Uvod v biofiziko kot fiziko bioloških sistemov.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljeni izpiti iz predmetov: Analiza I, Analiza II, Linearna algebra

Vsebina

1. Uvod.

2. Biopolimeri.

3. Osnove fizike polimerov.

4. Prehod v helično vijačnico v polipeptidih.

5. Topljenje DNA

6. Zlaganje proteinov.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje posebnosti živih sistemov in meja uporabnosti fizikalnih pristopov pri njihovem študiju. Znanje in sposobnost opisa najpogostejših procesov v celicah.

Temeljna literatura in viri

1. C.R. Schimmel, P.R. Cantor, Biophysical chemistry – part I and III, W. H. Freeman and Company, San Francisco (1980).

2. B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts and P. Walter, Molecular Biology of the Cell, 4th edition New York: Garland Science (2002).

Načini ocenjevanja

Kolokviji, pisni izpit, ustni izpit

Reference nosilca

Dr. Artem Badasyan je docent za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

Izbrane reference:

1. BADASYAN, Artem, TONOYAN, Sh. A., GIACOMETTI, Achille, PODGORNIK, Rudolf, PARSEGIAN, Vozken Adrian, MAMASAKHLISOV, Yevgeni S., MOROZOV, Vladimir. Unified description of solvent effects in the helix-coil transition. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, ISSN 1539-3755, 2014, vol. 89, iss. 2, str. 022723-1-022723-10, graf. prikazi. http://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.89.022723. [COBISS.SI-ID 2645348].

2. BADASYAN, Artem, TONOYAN, Sh. A., GIACOMETTI, Achille, PODGORNIK, Rudolf, PARSEGIAN, Vozken Adrian, MAMASAKHLISOV, Yevgeni S., MOROZOV, Vladimir. Osmotic pressure induced coupling between cooperativity and stability of a helix-coil transition. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2012, vol. 109, iss. 6, str. 068101-1-068101-5. http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.109.068101. [COBISS.SI-ID 2453860].

3. BADASYAN, Artem, TONOYAN, Sh. A., MAMASAKHLISOV, Yevgeni S., GIACOMETTI, Achille, BENIGHT, A. S., MOROZOV, Vladimir. Competition for hydrogen-bond formation in the helix-coil transition and protein folding. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, ISSN 1539-3755, 2011, vol. 83, no. 5, str. 051903-1-051903-9, doi: 10.1103/PhysRevE.83.051903. [COBISS.SI-ID 25488423].

4. BADASYAN, Artem, GIACOMETTI, Achille, MAMASAKHLISOV, Yevgeni S., MOROZOV, Vladimir, BENIGHT, A. S. Microscopic formulation of the Zimm-Bragg model for the helix-coil transition. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, ISSN 1539-3755, 2010, vol. 81, no. 2, str. 021921-1-021921-8, doi: 10.1103/PhysRevE.81.021921. [COBISS.SI-ID 26172455].

5. MAMASAKHLISOV, Yevgeni S., TODD, Brian A., BADASYAN, Artem, MKRTCHYAN, Anna V., MOZOROV, Vladimir F., PARSEGIAN, Vozken Adrian. DNA stretching and multivalent-cation-induced condensation. Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics, ISSN 1539-3755, 2009, vol. 80, no. 3, str. 031915-1-031915-9, doi: 10.1103/PhysRevE.80.031915. [COBISS.SI-ID 26173991].

Univerzitetna koda predmeta: 1FAF28

Letnik: 3

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Jeziki: slovenski in angleški

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, računske vaje