Fakulteta za naravoslovje

Astrofizika zvezd II

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

Razširjeno poznavanje astrofizikalnih konceptov.

Vsebina

 • osnovne predpostavke, Eulerjev in Lagrangev opis,

 • kontinuitetna enačba,

 • enačba gibanja in enačba hidrostatičnega ravnovesja, virialni teorem,

 • lokalno termodinamsko ravnovesje;

 • lokalna in globalna ohranitev energije;

 • prenos energije: s prevajanjem; s sevanjem (Rosselandovo povprečje), s konvekcijo (pogoj za konvekcijo);

 • pregled sistema 5 osnovnih enačb zvezdne strukture in robnih pogojev; efektivna

  temperatura;

 • enačbe stanja (idealni, fotonski in degeneriran plin, mešanica plinov);

 • ionizacija in enačba Saha, stopnja ionizacije, depresija kontinuuma;

 • odvisnost neprozornosti od temperature, Thomsonovo sipanje, Kramersov zakon;

 • enačba sevalnega prenosa, splošna rešitev in nastanek spektralnih črt, razširitev

  spektralnih črt zaradi temperature, načela nedoločenosti, trkov, ekvivalentna

  širina črt, krivulja rasti;

 • vrtenje zvezd, von Zeipel teorem in vpliv na zvezdo;

 • hitrost jedrskih reakcij v zvezdah; Osnove astrofizike plazme:

 • osnovni opis in enačbe: kontinuitetna enačba, enačba gibanja, energijska enačba, indukcijska enačba.

 • Alfvenov teorem o zamrznitvi magnetnega pretoka, Sončeve pege in magnetno polje v Soncu. Sonce kot zvezda.

 • Predvideni študijski rezultati

  Študenti bodo osvojili pojme in koncepte:

 • opis procesov v zvezdah

 • astrofiziko plazme

 • Temeljna literatura in viri

  1. B. W. Carroll, D. A. Ostlie, An Introduction to Modern Astrophysics, Addison-Wesley; 2 Ed., 2006.

  Načini ocenjevanja

  Kolokviji, pisni izpit, ustni izpit

  Reference nosilca

  Izr. prof. dr. Andreja Gomboc se raziskovalno ukvarja z izbruhi sevanja gama, plimskim raztrganjem zvezd v bližini masivnih črnih lukenj in modeliranjem relativističnega navigacijskega sistema satelitov. Doslej je objavila 60 znanstvenih člankov v mednarodnih referiranih revijah.

  Izbrane objave:

  1. K. Wiersema et al. (incl. A. Gomboc). Circular polarization in the optical afterglow of GRB 121024A. Nature, 509: 201-204, 2014.

  2. A. Maselli et al. (incl. A. Gomboc). GRB 130427A: A Nearby Ordinary Monster. Science, 343: 48-51, 2014.

  3. J. Japelj, et al. and A. Gomboc. Phenomenology of Reverse-Shock Emission in the Optical Afterglows of Gamma Ray Bursts. The Astrophysical Journal, 785: Issue 2, article id. 84, 22 pp., 2014.

  4. C. Mundell et al. (incl. A. Gomboc). Highly Ordered Magnetic Field from GRB 120308A. Nature, 504, 119-121, 2013.

  5. A. Gomboc. Unveiling the secrets of gamma ray bursts. Contemporary Physics 53: 339-355, 2012.

  6. J. Japelj and A. Gomboc. Detectability of GRB Optical Afterglows with Gaia Satellite. Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 123: 1034-1043, 2011.

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF21

  Letnik: 3

  Semester: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur

  Vrsta predmeta: izbirni predmet

  Jeziki: slovenski in angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, računske vaje