Fakulteta za naravoslovje

Računalniško zajemanje podatkov

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so dati potrebno znanje za postavitev računalniškega sistema, ki omogoča zajemanje podatkov s standardnimi protokoli, ter njihovo obdelavo in predstavitev. študent naj bi v laboratoriju znal samostojno zgraditi primer takega sistema.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljen izpit iz predmeta Računalniško programiranje (1FAF09)

Vsebina

1. Merilni sistemi:

- Merilne naprave

- Analogno-digitalna pretvorba, vzorčevanje signalov

- Računalniški vmesniki, vodila, gonilniki

- Povezava merilnih naprav in računalnika

2. Tipi vodil

- Serijski vmesnik

- Digitalni in analogni vzhodno-izhodni vmesniki

- GPIB, CAMAC, FastBusm VME, VXI

3. Gonilniki vmesnikov

- Jedro in moduli

- Zgradba gonilnika

- Preprost primer gonilnika

- Sistemi “real-time”

4. Sistemi za zajemanje podatkov

- Kontrola zajemanja

- Organizacija zajemanja

- Shranjevanje podatkov

- Analiza podatkov

- Grafična predstavitev podatkov

- LabView, ROOT, Comedi

5. Laboratorijske vaje

- Izdelava projekta

- Priprava celovitega sistema

- Povezava merilnih naprav z računalnikom

- Programiranje sistema za zajem podatkov

- Analiza podatkov

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje osnovnih mnačel zajema podatkov. Sposobnost vzpostaviti in nadzirat avtomatski sistem za zajem podatkov.

Temeljna literatura in viri

1. W. R. Stevens Advanced Programming in the UNIX Environment, Engelwood Cliffs, Prentice Hall (1990).

2. W. R. Stevens UNIX Network programming, Engelwood Cliffs, Prentice Hall (1990).

3. Bjarne Stroustroup, C++ Programming language, Addison-Weseley (1996).

4. R. Brun et al., ROOT Overview, http://root.cern.ch

Načini ocenjevanja

Pisni izpit, ustni izpit.

Reference nosilca

Prof. dr. Andrej Filipčič je redni profesor na področju fizike na Univerzi v Novi Gorici.

Izbrane objave:

1. ATLAS Collaboration, AAD, G., CINDRO, Vladimir, DELIYERGIYEV, Maksym, FILIPČIČ, Andrej, FRATINA, Saša, GORIŠEK, Andrej, KERŠEVAN, Borut Paul, KRAMBERGER, Gregor, MAČEK, Boštjan, MANDIĆ, Igor, MIJOVIĆ, Liza, MIKUŽ, Marko, TYKHONOV, Andrii, et al. Search for a multi-Higgs-boson cascade in W[sup]+W[sup]-b[bar]b events with the ATLAS detector in pp collisions at [square root] s = 8 TeV. Physical review. D, Particles, fields, gravitation, and cosmology, ISSN 1550-7998, 2013, vol. 89, no. 3, str. 032002-1-032002-23, doi: 10.1103/PhysRevD.89.032002. [COBISS.SI-ID 27604263]

2. AUGER Collaboration, AAB, A., FILIPČIČ, Andrej, STANIČ, Samo, VEBERIČ, Darko, ZAVRTANIK, Danilo, ZAVRTANIK, Marko, et al. Probing the radio emission from air showers with polarization measurements. Physical review. D, Particles, fields, gravitation, and cosmology, ISSN 1550-7998, 2014, vol. 89, no. 5, str. 052002-1-052002-18, doi: 10.1103/PhysRevD.89.052002. [COBISS.SI-ID 3284731]

3. ATLAS Collaboration, AAD, G., CINDRO, Vladimir, DELIYERGIYEV, Maksym, FILIPČIČ, Andrej, FRATINA, Saša, GORIŠEK, Andrej, KERŠEVAN, Borut Paul, KRAMBERGER, Gregor, MAČEK, Boštjan, MANDIĆ, Igor, MIJOVIĆ, Liza, MIKUŽ, Marko, TYKHONOV, Andrii, et al. Measurement of the inclusive isolated prompt photons cross section in pp collisions at [square root] s = 7 TeV with the ATLAS detector using 4.6 fb[sup](-1). Physical review. D, Particles, fields, gravitation, and cosmology, ISSN 1550-7998, 2013, vol. 89, no. 5, str. 052004-1-052004-24, doi: 10.1103/PhysRevD.89.052004. [COBISS.SI-ID 27604007]

4. ATLAS Collaboration, AAD, G., CINDRO, Vladimir, DELIYERGIYEV, Maksym, FILIPČIČ, Andrej, FRATINA, Saša, GORIŠEK, Andrej, KERŠEVAN, Borut Paul, KRAMBERGER, Gregor, MAČEK, Boštjan, MANDIĆ, Igor, MIJOVIĆ, Liza, MIKUŽ, Marko, TYKHONOV, Andrii, et al. Measurement of the mass difference between top and anti-top quarks in pp collisions at [square root] = 7 TeV using the ATLAS detector. Physics letters. Section B, ISSN 0370-2693. [Print ed.], 2014, vol. 728, str. 363-379, doi: 10.1016/j.physletb.2013.12.010. [COBISS.SI-ID 27601447]

Univerzitetna koda predmeta: 1FAF20

Letnik: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 3

Obseg:

  • Predavanja: 10 ur
  • Vaje: 20 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Jeziki: slovenski in angleški

Metode poučevanja in učenja:
vaje