Fakulteta za naravoslovje

Fizikalni laboratorij III

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

Študenti izvajajo zahtevnejše praktične vaje iz področja razširjanja valovanja in toplote. Samostojno izvedejo več poskusov, ki so vnaprej pripravljeni. Nato obdelajo rezultate in jih tudi ustrezno predstavijo v pisnem poročilu.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljena izpita iz predmeta: Matematična fizika I (1FAF11) in Fizikalni laboratorij II (1FAF14)

Vsebina

1. UVOD: Varnost pri delu z laserji

2. POSKUS: Lidar

3. POSKUS: Uklon z ultrazvokom

4. POSKUS: Resonančna krivulja nihala

5. POSKUS: Numerični izračun prevajanja toplote

Predvideni študijski rezultati

Do konca tega predmeta bo študent sposoben samostojno izvesti zahtevnejši poskus, ki zajema naslednje korake:

 • priprava na poskus, pregled literature;

 • meritev in beleženje podatkov;

 • statistična obdelava podatkov, linearizacija modelov, iskanje koeficientov

  premice in njihovih napak;

 • pisanje poročila meritve in predstavitev rezultatov obdelave podatkov;

 • zagovor rezultatov.

 • Temeljna literatura in viri

  Vsak poskus ima podana navodila v pisni obliki z seznamom literature.

  Načini ocenjevanja

  Ocena dnevnika meritev, oddana poročila, ustni zagovor poročil

  Reference nosilca

  Egon Pavlica is an assistant professor of physics at the University of Nova Gorica.

  1. PATHIPATI, Srinivasa Rao, PAVLICA, Egon, PARVEZ, Khaled, FENG, Xinliang, MÜLLEN, Klaus, BRATINA, Gvido. Graphene flakes at the SiO[sub]2/organic-semiconductor interface for high-mobility field-effect transistors. Organic electronics 2015.

  2. CHHIKARA, Manisha, PAVLICA, Egon, MATKOVIĆ, Aleksandar, BELTAOS, Angela, GAJIĆ, Radoš, BRATINA, Gvido. Pentacene on graphene : differences between single layer and bilayer. Carbon 2015.

  3. CHHIKARA, Manisha, PAVLICA, Egon, MATKOVIĆ, Aleksandar, GAJIĆ, Radoš, BRATINA, Gvido. Effect of water layer at the SiO[sub]2/graphene interface on pentacene morphology. Langmuir 2014.

  4. PAVLICA, Egon, BRATINA, Gvido. Time-of-flight mobility of charge carriers in position-dependent electric field between coplanar electrodes. Applied physics letters 2012.

  5. ORGIU, Emanuele, PAVLICA, Egon, BRATINA, Gvido, et al. Optically switchable transistor via energy-level phototuning in a bicomponent organic semiconductor. Nature chemistry 2012.

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF19

  Letnik: 2

  Semester: 2

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 3

  Obseg:

  • Predavanja: 10 ur
  • Vaje: 50 ur

  Vrsta predmeta: obvezni predmet

  Jeziki: slovenski in angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, samostojne meritve v laboratoriju