Fakulteta za naravoslovje

Astronomska opazovanja

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

Poznavanje osnovnih metod opazovanja astrofizikalnih objektov.

Vsebina

 • orientacija po nebu, sferna trigonometrija, dnevno in letno spreminjanje neba, navidezno gibanje Sonca, Lune, planetov

 • paralaksa, Zemljina precesija in nutacija, lastno gibanje, atmosferska refrakcija

 • značilnosti teleskopov,

 • moderni teleskopi in observatoriji: osnovne lastnosti in omejitve,

 • teleskopi za različne valovne dolžine svetlobe

 • astronomski instrumenti, osnove fotometričnih in spektroskopskih opazovanj, obdelave in analize posnetkov

 • astronomski katalogi

 • opazovalne vaje (obdelava posnetkov, astrometrija, kalibracija, analiza rezultatov)

 • Predvideni študijski rezultati

  Študenti bodo osvojili pojme in koncepte:

 • sferna trigonometrija

 • tehnike opazovanja z optičnimi teleskopi

 • osnove fotometrije, spektrometrije in obdelave slik

 • uporabo astronomskih baz podatkov

 • Temeljna literatura in viri

  1.B. W. Carroll, D. A. Ostlie, An Introduction to Modern Astrophysics, Addison-Wesley; 2 Ed., 2006.

  Načini ocenjevanja

  Kolokviji, pisni izpit, ustni izpit

  Reference nosilca

  Izr. prof. dr. Andreja Gomboc se raziskovalno ukvarja z izbruhi sevanja gama, plimskim raztrganjem zvezd v bližini masivnih črnih lukenj in modeliranjem relativističnega navigacijskega sistema satelitov. Doslej je objavila 60 znanstvenih člankov v mednarodnih referiranih revijah.

  Izbrane objave:

  1. K. Wiersema et al. (incl. A. Gomboc). Circular polarization in the optical afterglow of GRB 121024A. Nature, 509: 201-204, 2014.

  2. A. Maselli et al. (incl. A. Gomboc). GRB 130427A: A Nearby Ordinary Monster. Science, 343: 48-51, 2014.

  3. J. Japelj, et al. and A. Gomboc. Phenomenology of Reverse-Shock Emission in the Optical Afterglows of Gamma Ray Bursts. The Astrophysical Journal, 785: Issue 2, article id. 84, 22 pp., 2014.

  4. C. Mundell et al. (incl. A. Gomboc). Highly Ordered Magnetic Field from GRB 120308A. Nature, 504, 119-121, 2013.

  5. A. Gomboc. Unveiling the secrets of gamma ray bursts. Contemporary Physics 53: 339-355, 2012.

  6. J. Japelj and A. Gomboc. Detectability of GRB Optical Afterglows with Gaia Satellite. Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 123: 1034-1043, 2011.

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF18

  Letnik: 2

  Semester: 2

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 3

  Obseg:

  • Predavanja: 5 ur
  • Vaje: 25 ur

  Vrsta predmeta: obvezni predmet

  Jeziki: slovenski in angleškil

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, eksperimentalne vaje, računske vaje