Fakulteta za naravoslovje

Matematična fizika I

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

 • osvojitev matematičnega opisa fizikalnih problemov z uporabo navadnih diferencialnih enačb (NDEs);

 • obvladovanje konstrukcije matematičnih modelov fizikalnih sistemov.

 • Vsebina

  1. Osnovni koncepti. Opis fizikalnih sistemov z uporabo navadnih diferencialnih enačb (NDE). Začetni problem. Robni problem. Rešitev NDE. Obstoj in edinstvenost rešitev. Reševanje z uporabo diferencialnih opratorjev grad, divergenca, rotor in integralski izreki.

  2. Diferencialne enačbe 1. reda. Ločljive enačbe. Natančne NDE. Integracijski faktorji. Linearne enačbe. Bernoullijeva enačba.

  3. Diferencialne enačbe 2. reda. Nihanje. Difuzija. Električna vezja.

  4. Sistemi NDE kot modeli. Načini rešitev. Rešitve z uporabo vrst. Posebne funkcije. Laplaceove transformacije. Besslove funkcije. Legendrove funkcije. Ortogonalni polinomi. Sferične funkcije, Gama, Beta funkcije.

  Legendrove funkcije. Ortogonalni polinomi. Sferične funkcije, Gama, Beta funkcije.

  Predvideni študijski rezultati

  Študenti bodo osvojili pojme in koncepte:

  - formuliranja osnovnih fizikalnih problemov v obliki navadnih diferencialnih enačb (NDEs);

  - konstruiranja in študija matematičnih modelov fizikalnih sistemov z uporabo metod reševanja NDE in sistemov NDE.

  Temeljna literatura in viri

  1. T. Chow, Mathematical methods for physicists: a concise introduction, Cambridge (2000).

  2. G. Arfken, H. Weber, F. Harris, Mathematical methods for physicists, Elsevier (2012).

  3. I. Kuščer, A. Kodre, Matematika v fiziki in tehniki, DMFA, Ljubljana (2006).

  4. E. Kreyszig, Advanced engineering mathematics, Wiley (2006).

  Načini ocenjevanja

  Opravljene domače naloge, pisni izpit

  Reference nosilca

  Dr. Serguei Vorobiov je docent za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  Njegova raziskovalna dejavnost je povezana z eksperimentalno fiziko kozmičnih žarkov in astronomijo gama žarkov zelo visokih energij.

  Izbrane objave:

  1. CTA Consortium, ACTIS, M., VOROBIOV, Serguei, et al. Design concepts for the Cherenkov Telescope Array CTA : an advanced facility for ground-based high-energy gamma-ray astronomy. Experimental astronomy, Astrophysics and space science, ISSN 0922-6435, 2013, vol. 32, no. 3, str. 193-316, doi: 10.1007/s10686-011-9247-0. [COBISS.SI-ID 3234555].

  2. H.E.S.S. Collaboration, ABRAMOWSKI, A., VOROBIOV, Serguei, et al. Search for a dark matter annihilation signal from the galactic center halo with H.E.S.S. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], apr. 2011, vol. 106, 161301-1-161301-5, doi:10.1103/PhysRevLett.106.161301. [COBISS.SI-ID 3232251].

  3. VOROBIOV, Serguei, HUSSAIN, Mustafa, VEBERIČ, Darko. Studies of UHECR propagation in the galactic magnetic field. V: CAPDEVIELLE, Jean-Noël (ur.), ENGEL, Ralph (ur.), PATTISON, Bryan (ur.). ISVHECRI 2008 : proceedings of the XV International Symposium on Very High Energy Cosmic Ray Interactions, Paris, France, 1-6 September 2008, (Nuclear physics B, Proceedings supplement, ISSN 0920-5632, Vol. 196). Amsterdam: Elsevier, 2009, vol. 196, str. 203-206. [COBISS.SI-ID 1305083].

  4. AUGER Collaboration, ABRAHAM, J., CREUSOT, Alexandre, FERRY, Sophie, FILIPČIČ, Andrej, HORVAT, Matej, HUSSAIN, Mustafa, PAUL, Thomas, VEBERIČ, Darko, VOROBIOV, Serguei, ZAVRTANIK, Danilo, ZAVRTANIK, Marko, et al. Upper limit on the cosmic-ray photon flux above 1019 eV using the surface detector of the Pierre Auger Observatory. Astroparticle Physics, ISSN 0927-6505. [Print ed.], 2008, vol. 29, no. 4, str. 243-256. [COBISS.SI-ID 871931].

  5. DJANNATI-ATAI, A., VOROBIOV, Serguei, et al. Detection of the BL Lac Object 1ES 1426+428 in the very high energy gamma-ray band by the CAT telescope from 1998-2000. Astronomy & astrophysics, ISSN 0004-6361, 2002, let. 391, št. 3, str. L25-L28. [COBISS.SI-ID 564731].

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF11

  Letnik: 2

  Semester: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur

  Vrsta predmeta: obvezni predmet

  Jeziki: slovenski / angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, vaje, izdelava domačih nalog