Fakulteta za naravoslovje

Fizikalni laboratorij II

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

Študenti izvajajo praktične vaje s področja elektrike. Samostojno izvedejo več poskusov, ki so vnaprej pripravljeni, nato obdelajo rezultate in jih tudi ustrezno predstavijo v pisnem poročilu.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Opravljeni izpiti iz predmeta: Fizika II (1FAF06), Fizikalni laboratorij I (1FAF08).

Vsebina

UVOD: Varnost pri delu z električnimi aparati

1. POSKUS: Polnjenje in praznjenje kondenzatorja

2. POSKUS: Dielektrična konstanta stekla

3. POSKUS: Wheatstonov mostiček

4. POSKUS: Milikanov eksperiment

Predvideni študijski rezultati

Do konca tega predmeta bo študent sposoben samostojno izvesti lažji poskus s področja elektrike, ki zajema naslednje korake:

 • priprava na poskus, pregled literature;

 • meritev in beleženje podatkov;

 • statistična obdelava podatkov, linearizacija modelov, iskanje koeficientov premice in njihovih napak;

 • pisanje poročila meritve in predstavitev rezultatov obdelave podatkov;

 • zagovor rezultatov.

 • Temeljna literatura in viri

  Vsak poskus ima podana navodila v pisni obliki z seznamom literature.

  Načini ocenjevanja

  Ocena dnevnika meritev, oddana poročila, ustni zagovor poročil

  Reference nosilca

  Prof. dr. Egon Pavlica je izredni profesor za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  1. PATHIPATI, Srinivasa Rao, PAVLICA, Egon, PARVEZ, Khaled, FENG, Xinliang, MÜLLEN, Klaus, BRATINA, Gvido. Graphene flakes at the SiO[sub]2/organic-semiconductor interface for high-mobility field-effect transistors. Organic electronics 2015.

  2. CHHIKARA, Manisha, PAVLICA, Egon, MATKOVIĆ, Aleksandar, BELTAOS, Angela, GAJIĆ, Radoš, BRATINA, Gvido. Pentacene on graphene : differences between single layer and bilayer. Carbon 2015.

  3. CHHIKARA, Manisha, PAVLICA, Egon, MATKOVIĆ, Aleksandar, GAJIĆ, Radoš, BRATINA, Gvido. Effect of water layer at the SiO[sub]2/graphene interface on pentacene morphology. Langmuir 2014.

  4. PAVLICA, Egon, BRATINA, Gvido. Time-of-flight mobility of charge carriers in position-dependent electric field between coplanar electrodes. Applied physics letters 2012.

  5. ORGIU, Emanuele, PAVLICA, Egon, BRATINA, Gvido, et al. Optically switchable transistor via energy-level phototuning in a bicomponent organic semiconductor. Nature chemistry 2012.

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF14

  Letnik: 2

  Semester: 1

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 3

  Obseg:

  • Predavanja: 5 ur
  • Vaje: 25 ur

  Vrsta predmeta: obvezni predmet

  Jeziki: slovenski in angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, samostojne meritve v laboratoriju