Fakulteta za naravoslovje

Kvantna mehanika

Predmet se izvaja v programu:
Fizika in astrofizika I. stopnja

Cilji in kompetence

Razumevanje osnov kvantne mehanike.

Vsebina

1. Uvod v kvantno fiziko

2. Schrödingerjeva enačba

3. Heisenbergovo načelo nedoločenosti

4. Vodikov atom

5. Spin elektrona

6. Atomi z večimi elektroni

7. Uvod v molekularno kvantno fiziko

Predvideni študijski rezultati

Študenti bodo sposobni:

 • opisati nerelativistične kvantne pojave

 • razumeti procese v atomih in preprostih molekulah

 • Temeljna literatura in viri

  1. D. J. Griffiths, Introduction to Quantum Mechanics, Pearson Prentice Hall; 2nd edition, 2004.

  2. A. Messiah, Quantum Mechanics, Dover Publications, 2014.

  3. R. Taylor, C. Zafiratos, M.A.Dubson, Modern Physics for Scientists and Engineers, University Science Books; Second edition, 2014.

  Načini ocenjevanja

  Kolokviji, pisni izpit, ustni izpit

  Reference nosilca

  Prof. dr. Giovanni De Ninno je redni profesor za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  Izbrana bibliografija:

  1. ALLARIA, E., DE NINNO, Giovanni, GAUTHIER, David, et al. Two-colour pump-probe experiments with a twin-pulse-seed extreme ultraviolet free-electron laser. Nature communications, ISSN 2041-1723, maj 2013, vol. 4, str. 1-7, doi: 10.1038/ncomms3476. [COBISS.SI-ID 2887163]

  2. ALLARIA, Enrico, DE NINNO, Giovanni, GAUTHIER, David, SPAMPINATI, Simone, et al. Two-stage seeded soft-X-ray free-electron laser. Nature photonics, ISSN 1749-4885, 2013, vol. 7, no. 11, str. 913-918, doi: 10.1038/nphoton.2013.277. [COBISS.SI-ID 2928379]

  3. DE NINNO, Giovanni, MAHIEU, Benoît, ALLARIA, E., GIANNESSI, L., SPAMPINATI, S. Chirped seeded free-electron lasers : self-standing light sources for two-color pump-probe experiments. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2013, vol. 110, no. 6, str. 064801-1-064801-5, doi: 10.1103/PhysRevLett.110.064801. [COBISS.SI-ID 2882299]

  4. ALLARIA, E., DE NINNO, Giovanni, et al. Highly coherent and stable pulses from the FERMI seeded free-electron laser in the extreme ultraviolet. Nature photonics, ISSN 1749-4885, 2012, vol. 6, no. 10, str. 699-704, doi: 10.1038/nphoton.2012.233. [COBISS.SI-ID 2817787]

  5. DE NINNO, Giovanni, FANELLI, Duccio, Out-of-equilibrium statistical ensemble inequivalence. Europhysics letters, ISSN 0295-5075, 2012, vol. 97, no. 2, str. 20002-p1-20002-p5, doi: 10.1209/0295-5075/97/20002. [COBISS.SI-ID 2883323]

  Univerzitetna koda predmeta: 1FAF17

  Letnik: 2

  Semester: 2

  Nosilec predmeta:

  Predavatelj:

  ECTS: 9

  Obseg:

  • Predavanja: 45 ur
  • Vaje: 45 ur

  Vrsta predmeta: obvezni predmet

  Jeziki: slovenski in angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, računske vaje