Fakulteta za naravoslovje

Fizika I. stopnja

Vas zanimajo numerične simulacije v aerodinamiki, fizika materialov, vas zanima bistvo? Na Fakulteti za naravoslovje sta naravoslovje in tehnika vse obenem: znanost, učenje, praksa. Fizikalne zakonitosti uporabljamo, da rešujemo probleme znanosti in prakse.

Študijski program: Študijski program Fizika I. stopnje
Študijsko področje: Vede o neživi naravi
Šifra programa: 1IF
Stopnja programa: 1. stopnja univerzitetni
Ime listine: diploma
Strokovni naziv: diplomirani fizik (UN)/diplomirana fizičarka (UN)
Okrajšava naziva: dipl.fiz.
Zaključni izpit: ne
Dekanja: prof. dr. Sandra Gardonio
ECTS koordinator: prof. dr. Iztok Arčon

Študijski program Fizika 1. stopnja predstavlja povezavo med osnovnimi fizikalnimi znanji in njihovo uporabo v tehniki in naravoslovju. Temu primerne so tudi vsebine predmetov, ki so obogatene s primeri s sodobnih področij fizike in tehnike. Vsebine temeljnih predmetov, zlasti matematike so zasnovane tako, da omogočajo študentu pridobitev osnovnih znanj brez poglobljenih izpeljav. Osredotočajo se na uporabo teh znanj pri reševanju fizikalnih problemov. Velik del eksperimentalnih vaj, študentje izvajajo v industrijskih laboratorijih in razvojnih oddelkih. Vsebina študijskega programa je zgrajena okrog izvajanja meritev v najrazličnejših okoljih. Temu sta posvečena predmeta Merilne tehnike in Fizikalni laboratorij, ki po svoji vsebini in značaju (izvajanje eksperimentov v razvojnih oddelkih industrijskih družb) omogočata študentom spoznavanje s praktičnimi problemi v razvojnih oddelkih že od prvega letnika študija.

Študijski program Fizika 1. stopnja torej pokriva izobraževanje strokovnjakov s področja, ki je vitalnega pomena za vsa podjetja, kjer se zahteva izvajanje natančnih merilnih postopkov. Diplomanti prve stopnje bodo pridobili dovolj osnovnega praktičnega znanja, da se bodo lahko zaposlili v industrijskih razvojnih in merilnih oddelkih, vladnih svetovalnih službah in raziskovalnih laboratorijih. Na teh delovnih mestih bodo lahko samostojno izvajali merilne postopke in vodili manjše skupine tehničnih sodelavcev. Obenem bodo diplomanti spoznali različna področja fizike do te mere, da bodo lahko poglobili svoja znanja na podiplomskem študiju programa Fizika 2. stopnja na Univerzi v Novi Gorici oziroma na študijskih programih drugih institucij.

Opis programa

Študijski program prve stopnje Fizika I. stopnje je univerzitetni dodiplomski program, ki dopolnjuje ponudbo študijskih programov v Sloveniji na področju naravoslovja in tehnike. Predstavlja povezavo med osnovnimi fizikalnimi znanji in njihovo uporabo v tehniki in naravoslovju.

Temu primerne so tudi vsebine predmetov, ki so prežete s primeri iz vsakdanjega življenja in zlasti iz industrije. Vsebine temeljnih predmetov (matematike, fizike) so zasnovane tako, da omogočajo študentu pridobitev osnovnih znanj brez poglobljenih dokazov in izpeljav iz prvih principov. Iz tega izhaja tudi ime, Fizika I. stopnje, ki nakazuje prežetost predmetnika s praktičnimi znanji iz industrije, ki se študentom ponujajo zlasti v okviru eksperimentalnih vaj, ki jih študentje izvajajo v industrijskih laboratorijih in razvojnih oddelkih.

Trajanje študija

Študij traja 6 (šest) semestrov oziroma tri leta in se izvaja v obliki rednega študija.

Kreditni sistem študija

Program je zasnovan po kreditnem sistemu ECTS, kar omogoča vključevanje študijskega programa v kreditni sistem študija na drugih visokošolskih zavodih v Sloveniji in tudi v tujini.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku, vključno z izbirnimi predmeti in uspešen zagovor diplomskega dela kar skupaj pomeni najmanj 180 ECTS.

Možnost zaposlovanja

Študijski program pokriva izobraževanje strokovnjakov s področja, ki je vitalnega pomena za vsa podjetja, kjer se zahteva izvajanje natančnih merilnih postopkov, kar ga uvršča med programe, ki napajajo kadre s področja visokih tehnologij. Diplomanti bodo pridobili dovolj osnovnega praktičnega znanja, da se bodo lahko zaposlili v industrijskih razvojnih in merilnih oddelkih.

Področja dela omenjenega profila fizikov niso prilagojena zgolj za delo v akademski sferi, temveč tudi na drugih področjih kot so na primer: razvoj industrijskih projektov, reševanje okoljskih problemov, kontrola in nadzor zahtevnejših proizvodnih procesov, fizikalne meritve, aplikativne raziskave v industriji, medicini, farmaciji in zavarovalništvu, zato se lahko študenti, ki uspešno končajo študij, zaposlijo tako v raziskovalnih inštitutih, kot tudi v industriji, zdravstvenih ustanovah in v državni upravi.

Vpisni pogoji

V študijski program se lahko vpiše:

 1. kdor je opravil maturo
 2. kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je opravil že pri poklicni maturi.
 3. kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:

 • kandidati iz točk 1.) in 3.) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu…60% točk
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku…40% točk

 • kandidati iz točke 2.) izbrani glede na:

  • splošni uspeh pri poklicni maturi…20% točk
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku…20% točk
  • uspeh iz matematike v 3. in 4. letniku…40% točk
  • uspeh pri maturitetnem predmetu…20% točk

Predvideni obseg vpisa

Predvidenih je 40 vpisnih mest.

Priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom

Študentom se v procesu izobraževanja na I. stopnji lahko priznajo znanja in spretnosti pridobljena pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja, ki jih študent izkaže s spričevali in drugimi listinami. Obseg in vsebina vloženega dela se ovrednotita po sistemu ECTS do največ 15 ECTS, ki lahko nadomestijo primerljive obveznosti po predvidenem študijskem programu Fizika I. stopnje.

Študentom se v procesu izobraževanja na I. stopnji prizna izpolnjevanje obveznosti na osnovi predloženih listin iz naslova neformalnega izobraževanja, oz. opravljenega strokovnega dela, (projekt, elaborat, objave, izumi, patenti in druga avtorska dela). Obseg in vsebina vloženega dela se ovrednotita po sistemu ECTS do največ 12 ECTS, ki lahko nadomestijo obveznosti pri izbirnih predmetih študijskega programa.

Pri priznavanju ali nepriznavanju je osnovno merilo primerljivost drugje pridobljenega znanja z učnimi enotami, spretnostmi in usposobljenostjo na univerzitetnem študijskem programu Fizika I. stopnje.

Vloge za priznanje znanj in spretnosti iz programskih orodij, strokovne prakse, tečajev in seminarjev iz funkcionalnega izobraževanja pridobljenih pred vpisom v program, bo Fakulteta za aplikativno naravoslovje obravnavala v skladu s predpisi.

Kandidat poda vlogo za priznavanje znanj in spretnosti senatu fakultete, ki izda sklep.

Prehodi med programi

Prehodi med programi so možni skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.

Prehodi med univerzitetnimi študijskimi programi I. stopnje

Študenti bolonjskih in nebolonjskih univerzitetnih študijskih programov fizike poljubne smeri lahko preidejo v ustrezni letnik programa Fizika I. stopnje. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati po programu Fizika I. stopnje.

V 2. letnik študijskega programa fizika lahko preidejo tudi študenti iz sorodnih univerzitetnih študijskih programov s področja naravoslovnih in tehničnih ved. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti pred vpisom v 3. letnik.

Prehodi med visokošolskimi strokovnimi programi in univerzitetnimi programi I. stopnje

Študenti bolonjskih in nebolonjskih visokošolskih strokovnih študijskih programov fizike poljubne smeri, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetni študijski program Fizika I. stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati po programu Fizika I. stopnje.

Prehodi med višješolskimi programi sprejetimi pred letom 1994 in univerzitetnimi študijskimi programi I. stopnje

Diplomanti višješolskih študijskih programov fizike poljubne smeri lahko preidejo v tretji letnik univerzitetnega programa Fizika I. stopnje. Glede na predhodni višješolski študijski program se jim določijo manjkajoče obveznosti iz 1. in 2. letnika po programu Fizika I. stopnje (v obsegu maks. 30 ECTS), ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati po programu.

Prehodi med višješolskimi programi po Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju in univerzitetnimi študijskimi programi I. stopnje

Prehod ni mogoč.

Temeljni cilji študija

Temeljni cilji študijskega programa Fizika I. stopnje so povezani z izobraževanjem strokovnjakov, ki bodo obvladovali eksperimentalne metode, ki so potrebne pri učinkovitem zajemanju podatkov na različnih sistemih.

Možnosti nadaljevanja študija

Diplomanti Fizike I. stopnje bodo spoznali različna področja fizike, tako da bodo lahko poglobili svoja znanja na študijskem programu druge stopnje Fizika II. stopnje na Fakulteti za aplikativno naravoslovje, Univerza v Novi Gorici, oziroma na študijskih programih drugih institucij.

Predmetnik

Predmetnik za to študijsko leto še ni na voljo.