Fakulteta za naravoslovje

Fizika II. stopnja

Vas zanimajo numerične simulacije v aerodinamiki, fizika materialov, vas zanima bistvo? Na Fakulteti za aplikativno naravoslovje sta naravoslovje in tehnika vse obenem: znanost, učenje, praksa. Fizikalne zakonitosti uporabljamo, da rešujemo probleme znanosti in prakse.

Študijski program: Študijski program Fizika II. stopnje
Študijsko področje: vede o neživi naravi
Šifra programa: 2EF
Stopnja programa: 2. stopnja magistrski
Ime listine: magistrska diploma
Strokovni naziv: magistrica/magister fizike
Okrajšava naziva: mag.fiz. (Ime Priimek, mag.fiz)
Zaključni izpit: ne
Dekanja: prof. dr. Sandra Gardonio
ECTS koordinator: prof. dr. Iztok Arčon

Študijski program Fizika 2. stopnja nadgrajuje študijski program Fizike I. stopnje na drugi bolonjski stopnji. Če predstavlja prvostopenjski študijski program splošno izobrazbo na področju aplikativne fizike s široko paleto zaposljivosti tudi na inženirskih področjih, predstavlja Fizika 2. stopnja program, ki ponuja dvoje: trdno teoretsko osnovo za nadaljevanje študija do doktorata in niz kompetenc, ki jih bodo diplomanti lahko uporabljali v razvojno-raziskovalnih enotah v industriji in znanosti. Oba modula študijskega programa, Fizika trdne snovi in Fizika visokih energij sta eksperimentalno usmerjena. Poleg splošnega napredka znanosti in dviga tehnične kulture s svojim poudarkom na eksperimentalnih metodah in na delu diplomantov z najnovejšimi tehnologijami omogočata konkurenčnost raziskav diplomantov na svetovnem trgu znanja in posledično uspeh dela slovenskega gospodarstva.

Zaposlitvene možnosti diplomantov obsegajo vodilna mesta v industrijskih razvojnih laboratorijih in vladnih ekspertnih službah. Brez težav bodo lahko sodelovali tudi pri izvajanju eksperimentov v raziskovalnih laboratorijih.

Opis programa

Študijski program Fizika II. stopnje nadgrajuje študijski program Fizika I. stopnje na drugi bolonjski stopnji.

Fizika II. stopnje je program, ki ponuja dvoje: trdno teoretsko osnovo za nadaljevanje študija do doktorata in niz kompetenc, ki jih bodo diplomanti lahko uporabljali v razvojno-raziskovalnih enotah v industriji in znanosti. Oba modula študijskega programa, Fizika trdne snovi in Fizika visokih energij sta eksperimentalno usmerjena. Poleg splošnega napredka znanosti in dviga tehnične kulture s svojim poudarkom na eksperimentalnih metodah in na delu diplomantov z najnovejšimi tehnologijami omogočata konkurenčnost raziskav diplomantov na svetovnem trgu znanja in posledično uspeh dela slovenskega gospodarstva.

Študijski program ponuja širok spekter interdisciplinarnih predmetov, ki omogočajo študentu, da pridobi vse vrste potrebnih znanj za uspešno izvajaje dela na zaželenem področju. Cilj programa je poglobiti znanja, pridobljena na dodiplomskem študiju in usmeritev študenta na ožje specializirano področje.

V vseh programih so osnova t.i. obvezni predmeti. Poleg obveznih predmetov vsi programi ponujajo številne izbirne predmete, izmed katerih lahko študent oblikuje svoje znanje za specifične potrebe na posameznem delovnem mestu.

Študij traja 4 (štiri) semestre oziroma dve leti in se izvaja v obliki rednega študija.

Študijski program Fizike II. stopnje je zasnovan po načelih Bolonjske deklaracije. Preglednost sistema študija omogoča kreditni sistem ECTS, ki omogoča prehode študentov med posameznimi fakultetami in univerzami. Zaradi tega so možnosti vključevanja predlaganega programa v magistrske programe tujih fakultet in omogočen je študij posameznih predmetov, semestrov ali letnikov v tujini.

Pogoj za dokončanje študija je zbranih 120 ECTS, kar ustreza vsem opravljenim izpitom in vsem obveznostim pri vseh predmetih po predmetniku ter uspešen zagovor magistrske naloge.

Študijski program Fizika II. stopnje usposablja na dveh področjih fizike; fizika trdne snovi in fizika visokih energij. Značilnost obeh usmeritev je trdno osnovno znanje fizike okrepljeno z močno matematično osnovo. Pričakujemo, da se bo večina diplomantov usmerila v nadaljevanje študija na doktorski stopnji in nadaljevala znanstveno-raziskovalno kariero.

Po zaključku podiplomskega študijskega programa se bodo diplomanti zaposlovali v naslednjih področjih:

  • Industrijski razvojni oddelki. Po zaključenem pripravniškem usposabljanju bodo diplomanti prevzemali odgovornost za posamezne razvojne projekte s področja različnih visokih tehnologij. Brez dodatnega formalnega šolanja bodo lahko zavzeli mesta vodji razvojnih oddelkov.
  • Raziskovalne ustanove. Diplomanti bodo posedovali dovolj teoretičnih osnov za uspešno sodelovanje kot raziskovalni asistenti v raziskovalnih inštitutih.
  • Obramba. Z modernizacijo oboroženih sil se višajo zahteve po vrhunskem tehnološkem znanju. S svojim znanjem na področju numerične analize in lastnosti materialov, bodo diplomanti lahko prevzemali naloge tehnoloških svetovalcev v obrambnih strukturah.
  • Mediji. Zaradi širokega znanja in sposobnosti pridobivanja in povezovanja tehnoloških informacij, bodo diplomanti uspešno delovali kot uredniki znanstvenih sekcij časopisov in revij in poljudnoznanstvenih revij in televizijskih in radijskih oddaj.
  • Vladne službe. Zaradi istih razlogov navedenih v prejšnji alineji bodo diplomanti lahko delovali kot svetovalci v vladnih službah, ki so povezane s tehnologijo in znanostjo.

Vpisni pogoji

V prvi letnik druge stopnje študijskega programa Fizika II. stopnje se brez pogojev lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje v obsegu vsaj 180 ETCS s področja naravoslovnih ved, matematike, računalništva, tehničnih ved.

Diplomanti študijskih programov prve stopnje (180 ETCS) z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo Fakultete za aplikativno naravoslovje.

Diplomati, ki so opravili visokošolski strokovni programa po zakonu o visokem šolstvu od leta 1994 do 2004 naslovijo vloge na študijsko komisijo Fakultete za aplikativno naravoslovje.

Kandidatu, ki je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 ETCS z istih področij, se priznajo obveznosti v obsegu 60 ETCS in se lahko vpiše v drugi letnik programa Fizika II. stopnje.

Študentom se v procesu izobraževanja na 2. stopnji lahko priznajo znanja in spretnosti pridobljena pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja, ki jih študent izkaže s spričevali in drugimi listinami. Obseg in vsebina vloženega dela se ovrednotita po sistemu ECTS do največ 18 ECTS, ki lahko nadomestijo primerljive obveznosti po predvidenem študijskem programu Fizika II. stopnje.

Znanja pridobljena v okviru vseživljenskega učenja na študijskem programu Fizika II. stopnje se priznajo v celoti brez omejitve skupnega števila ECTS, v kolikor so predmeti v skladu s predmetnikom študija druge stopnje in/ali v skladu z določenimi dodatnimi študijskimi obveznostmi.

Horizontalni prehodi na študijski program Fizike II. stopnje so možni samo z drugih podiplomskih študijskih programov s področja fizike, skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.

Kandidatu, ki je končal 4-letni univerzitetni dodiplomski študijski program (»nebolonjski program«) s področja naravoslovnih ved, matematike, računalništva, tehničnih ved se priznajo že opravljene obveznosti in se lahko vpiše v drugi letnik programa Fizika II. stopnje. Študent obvezno opravlja Individualno raziskovalno delo v obsegu 10 ETCS in Magistrsko delo v obsegu 20 ETCS, tako da zbere skupno 30 ETCS. Kandidat, ki je končal 4-letni univerzitetni dodiplomski študijski program (»nebolonjski program«) z drugih področij naslovi vlogo na študijsko komisijo Fakultete za aplikativno naravoslovje. Na podlagi opravljenega študijskega programa in glede na različnost strokovnega področja od učnih vsebin univerzitetnega študijskega programa Instrumentacija (»nebolonjskega programa«) lahko komisija kandidate sprejme brezpogojno ali lahko določi dodatne obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom. Dodatne obveznosti obsegajo od 10 do 60 ETCS in se določijo izmed predmetov programa Fizika I. stopnje.

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti in izbere glede na uspeh pri študiju prve stopnje (povprečna ocena iz predmetov).

Za vpis v študijski program Fizika II. stopnje predvidevamo 30 vpisnih mest.

Temeljni cilji študija

Temeljni cilji študijskega programa Fizika II. stopnje so povezani z izobraževanjem strokovnjakov, ki bodo obvladovali eksperimentalne metode, ki so potrebne pri obravnavi fizikalnih pojavov predvsem s na področju fizike trdne snovi in fizike osnovnih delcev. Študentje bodo osvojili trdno znanje s področja matematičnih orodij, ki so splošno uporabna in tako pridobili kompetence, ki presegajo okvire predlaganega programa.

Možnosti nadaljevanja študija

Po zaključenem magistrskem študiju imajo kandidati možnost nadaljevanja študija na študijskih programih za pridobitev doktorata znanosti, skladno z vpisnimi pogoji za posamezni program.

Predmetnik

Predmetnik za to študijsko leto še ni na voljo.