Fakulteta za naravoslovje

Znanost o materialih

Študijski program: Znanost o materialih
Študijsko področje: Vede o neživi naravi
Šifra programa: 2ZMA
Stopnja programa: 2. stopnja magistrski
Ime listine: magistrska diploma
Strokovni naziv: Magister/magistrica materialov
Okrajšava naziva: Mag. mater.
Zaključni izpit: ne
Dekan: prof. dr. Samo Stanič
Direktorica programa: prof. dr. Nataša Zabukovec Logar
ECTS koordinator: prof. dr. Iztok Arčon

Izobraževalna dejavnost in zaposljivost diplomantov

Študijski programi Fakultete za naravoslovje izkazujejo 90% zaposljivost že po prvem letu po končanem študiju. Zaposlovanje diplomantov magistrskega študijskega programa “Znanost o materialih” lahko predvidimo v različnih tipih industrije: – kemijske – premazne – gradbene – avtomobilske – letalske
v določenih segmentih pa tudi farmacevtske in živilske industrije.
Vse naštete ponoge so v svetu zelo hitro razvijajo, zato so potrebe po kadrih, ki bodo zaključili izobraževanje na programu “Znanost o materialih” velike. Diplomanti magistrskega študija Znanost o materialih bodo zaposljivi tudi v negospodarskih deavnostih napr. v raznih zavodih za testiranja in kontrolo kakovosti materialov oz. izdelkov, na področju izobraževanja ter drugih javnih in vladnih ustanovah v Sloveniji in tujini.

Pogoji za vpis in prehodi med letniki

Na študiski program Znanost o materialih se lahko vpišejo študentje, ki so zaključili program I. stopnje v obsegu vsaj 180 ECTS, s področja naravoslovnih ved in tehniških ved v Sloveniji (Fizika, Kemija, Kemijsko inženirstvo, Materiali, Materiali in tehnologije, Okolje, Gradbeništvo ipd.).
Študentje morajo za prehod iz prvega v drugi letnik izbrati najmanj 48 ECTS iz opravljenih izpitov.

Opis programa

S študijskim letom 2018/2019 uvajamo nov Magistrski študijski program druge stopnje »Znanost o materialih«, ki je interdisciplinarno in raziskovalno naravnan. Program je zasnovan v sodelovanju Kemijskim inštitutom in Institutom Jožef Stefan v skladu z dobrimi kadrovskimi in raziskovalnimi pogoji s področij fizike in kemije materialov, karakterizacije materialov, pa tudi tehnologij materialov in razvoja inovativnih izdelkov in storitev, vključno z varstvom intelektualne lastnine. S sklepom št. 6033-62/2016/12 je program prejel akreditacijo Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu za maksimalno možno obdobje sedmih let (do 19.11.2024).

Predmetnik

1. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Difrakcijske metode karakterizacije 40 6
Elektronske mikroskopije 50 6
Fizikalne lastnosti snovi 80 12
Funkcionalni materiali 60 6
Kemija materialov 105 12
Rentgenske spektroskopije 45 6
UV in IR spektroskopije - 12
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Biomateriali 35 6
Magnetizem in superprevodnost 60 6
Ogljikovi materiali 30 6
Polimerni materiali 35 6

2. letnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Fizika površin 90 9
Magistrsko delo 540 18
Materiali in tehnologije 30 6
Nanomateriali 30 6
Projektno delo 270 9
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Jedrska magnetna resonanca 35 6
Katalizatorji za heterogeno katalizo 30 6
Materiali za pretvorbo in shranjevanje energije 30 6
Nanoelektronika 60 6
Osnove modeliranja materialov na več merilih 30 6
Razvoj inovativnih izdelkov in storitev 30 6