Fakulteta za naravoslovje

Magistrsko delo

Predmet se izvaja v programu:
Znanost o materialih

Cilji in kompetence

  • Magistrsko delo je obvezna zaključna faza študija
  • Študent zna predstaviti v pisni in ustni obliki pred komisijo rezultate raziskovalnega

dela

  • Študent pokaže, da zna samostojno izvesti dano raziskovalno nalogo in jo predstaviti

strokovni javnosti ob upoštevanju etičnih načel znanstvenega dela

Vsebina

  • Magistrsko delo s področja materialov
  • Tema se izbere v dogovoru z mentorjem ob predhodni potrditvi senata fakultete
  • Magistrsko delo je lahko pripravljeno v slovenskem ali angleškem jeziku

Predvideni študijski rezultati

Študent je sposoben:

- Samostojne razčlenitve znanstvenega problema v posamezne obvladljive enote

- Določiti pomembne elemente pisanega dela

- Natančno opisati in razložiti rezultate raziskovalnega dela

- Jasno predstaviti probleme in rešitve v skupini

- Kritično ovrednotiti pridobljene rezultate in pridobljeno literaturo

Temeljna literatura in viri

Definirana glede na raziskovalno področje magistrskega dela, v dogovoru z mentorjem.

Načini ocenjevanja

  • Ocena magistrskega dela in zagovora pred komisijo, ki jo sestavlja mentor, predsednik študijske komisije in en član. Ocenjuje se z »opravil«, »ni opravil«.

Reference nosilca

Doc. Dr. Mattia Fanetti:

Docent za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici

Izbrane objave:

1. VALANT, Matjaž, FANETTI, Mattia, LUIN, Uroš. Role of spinodal-like wrinkling as a prenucleation process in crystallization of sol-gel derived thin films. Applied physics letters, ISSN 0003-6951. [Print ed.], 2016, vol. 108, no. 15, str. 151601-1- 151601-4, ilustr., doi: 10.1063/1.4946764. [COBISS.SI-ID 4321019]

2. ALESSI, A., FANETTI, Mattia, MARTIN-SAMOS, Layla, VALANT, Matjaž, et al. Ge-doped silica nanoparticles : production and characterisation. Optical materials express, ISSN 2159-3930. [Online ed.], 2016, vol. 6, iss. 7, str. 2213-2220, ilustr. http://dx.doi.org/10.1364/OME.6.002213, doi: 10.1364/OME.6.002213. [COBISS.SI-ID 4385787]

3. DRAGOMIR, Mirela, VALANT, Matjaž, FANETTI, Mattia, MOZHARIVSKYJ, Yurij. A facile chemical method for the synthesis of 3C-SiC nanoflakes. RSC advances, ISSN 2046-2069, 2016, iss. 26, str. 21795-21801, ilustr. http://dx.doi.org/10.1039/C6RA00789A, doi: 10.1039/C6RA00789A. [COBISS.SI-ID 4157179]

4. EMIN, Saim, DE RESPINIS, M., FANETTI, Mattia, SMITH, W., VALANT, Matjaž, DAM, Bernard. A simple route for preparation of textured WO[sub]3 thin films from colloidal W nanoparticles and their photoelectrochemical water splitting properties. Applied catalysis. B, Environmental, ISSN 0926-3373. [Print ed.], 2015, vol. 166/167, str. 406-412, ilustr., doi: 10.1016/j.apcatb.2014.11.053. [COBISS.SI-ID 3680763]

5. 5. RANWA, Sapana, KUMAR, Mohit, SINGH, Jitendra, FANETTI, Mattia, KUMAR, Mahesh. Schottky-contacted vertically self-aligned ZnO nanorods for hydrogen gas nanosensor applications. Journal of applied physics, ISSN 0021-8979, 2015, vol. 118, no. 3, str. 034509-1-034509-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 4257531]

Univerzitetna koda predmeta: 2ZMA12

Letnik: 2

Semester: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 18

Obseg:

  • Samostojno delo: 540 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: slovenski / angleški

Metode poučevanja in učenja:
• osebne konzultacije z mentorjem