Fakulteta za podiplomski študij

Fizika III. stopnja

Doktorski študijski program Fizika je namenjen študentom, ki si želijo ustvariti zalogo znanja na področju lastnosti sodobnih materialov in karakterizacijskih metod, ki omogočajo pridobivanje informacije o elektronskih, strukturnih in kemijskih lastnostih materialov na nivoju atomske in molekularne fizike in numeričnih metod za modeliranje procesov, ki uravnavajo fazne prehode v materialih in fizike visokih energij, ki se navezuje na sodobno kozmologijo in astrofiziko osnovnih delcev.

Študijski program: Podiplomski študijski program Fizika (tretja stopnja)
Študijsko področje: vede o neživi naravi, naravoslovno-matematične vede
Šifra programa: 3FI
Stopnja programa: 3. stopnja doktorski
Ime listine: doktorska diploma
Strokovni naziv: doktorica/doktor znanosti
Okrajšava naziva: dr.
Zaključni izpit: ne
Dekan: prof. dr. Iztok Arčon
Direktorica programa: prof. dr. Sandra Gardonio
ECTS koordinator: prof. dr. Iztok Arčon

Na Univerzi v Novi Gorici študijski program tretje stopnje Fizika zaobjema podiplomske študijske aktivnosti z vseh področij fizike s posebnim poudarkom na fiziki visokih energij (astrofiziki osnovnih delcev in kozmologiji), fiziki materialov (raziskave elektronskih, strukturnih in kemijskih lastnostih materialov in karakterizacijskih metod na nivoju atomske in molekularne fizike) in fiziki fluidov (numerično modeliranje faznih prehodov v materialih in aerodinamskih površin). Program je močno raziskovalno naravnan in je namenjen študentom z najvišjimi ambicijami, ki bodo po zaključku študija kot samostojni in samoiniciativni raziskovalci soočeni z najzahtevnejšimi nalogami v tako v akademskem kot v gospodarskem okolju.

Temeljni cilji študijskega programa Fizika so izobraziti vrhunske in vsestranske raziskovalce, ki bodo vešči tako teoretske obravnave in numeričnih pristopov k reševanju fizialnih problemov kot tudi eksperimentalnega dela. Študijski program je podlaga za pripravo individualnega študijskega in raziskovalnega programa vsakega posameznega študenta, ki natančne študijske vsebine, zlasti organiziranih oblik, določi skupaj s svojim mentorjem. Večina predmetov je izbirnih in se izvajajo v manjših skupinah. Horizontalna povezava je omogočena z ECTS kreditnim sistemom, ki predvideva izmenjavo predmetov znotraj programov, ki jih izvaja Fakulteta za podiplomski študij Univerze v Novi Gorici in ustreznih akreditiranih programov na drugih univerzah.

Primeri dosedanjih doktorandov študijskega programa Fizika kažejo, da so dobro usposobljeni za uspešno nadaljevanje akademske ali strokovne kariere tako na raziskovalnih institutih in univerzah kot tudi v industriji, doma in v tujini, kar so le nekatere izmed neposrednih možnosti za njihovo bodočo zaposlitev. V več primerih (na primer Sandoz, Fotona) so naši doktorandi v industrijskih razvojnih oddelkih prevzeli najvišje vodstvene funkcije na področju vsebinskih vprašanj razvoja novih tehnologij in izdelkov ter strateških razvojnih usmeritev.

Opis programa

Doktorski študijski program Fizika je namenjen študentom, ki si želijo ustvariti zalogo znanja na področju lastnosti sodobnih materialov in karakterizacijskih metod, ki omogočajo pridobivanje informacije o elektronskih, strukturnih in kemijskih lastnostih materialov na nivoju atomske in molekularne fizike in numeričnih metod za modeliranje procesov, ki uravnavajo fazne prehode v materialih in fizike visokih energij, ki se navezuje na sodobno kozmologijo in astrofiziko osnovnih delcev.

Opis programa

Mentorji

Predvideni obseg vpisa

Za vpis v Univerzitetni študijski program Fizika je predvidenih 20 vpisnih mest.

Trajanje študija

Študij traja tri leta in se izvaja v obliki rednega študija.

Izvajanje predmetov po letnikih

1. letnik

Seminar 6 ECTS
Izbirne vsebine 24 ECTS
Raziskovalno delo I 30 ECTS
SKUPAJ 60 ECTS

2. letnik

Raziskovalno delo II 30 ECTS
Izbirne vsebine 30 ECTS
SKUPAJ 60 ECTS

3. letnik

Raziskovalno delo III 30 ECTS
Disertacija 30 ECTS
SKUPAJ 60 ECTS

Kreditni sistem študija

Program Fizika je zasnovan po načelih Bolonjske deklaracije. Preglednost sistema študija zagotavlja kreditni sistem ECTS, ki omogoča prehodnost študentov med posameznimi fakultetami in univerzami. Zaradi tega so možnosti vključevanja študentov predlaganega programa na tuje fakultete, saj omogočajo študentom študij posameznih predmetov, semestrov ali letnikov v tujini.

Možnost zaposlovanja

Diplomanti doktorskega študijskega programa Fizika se bodo lahko zaposlili v raziskovalnih institutih in univerzah, kjer bodo sledili akademsko znanstveno kariero na področju fizikalnih znanosti. V industrijskih razvojnih oddelkih bodo prevzemali najvišje vodstvene funkcije na področju vsebinskih vprašanj razvoja novih tehnologij in izdelkov in strateških usmeritev podjetja.

Priznavanje znanj in spretnosti pridobljenih pred vpisom

Študentom se v procesu izobraževanja na tretji stopnji lahko priznajo znanja in spretnosti pridobljena pred vpisom v različnih oblikah formalnega izobraževanja, ki jih študent izkaže s spričevali in drugimi listinami. Obseg in vsebina vloženega dela se ovrednotita po sistemu ECTS do največ 15 ECTS, ki lahko nadomestijo primerljive obveznosti po predvidenem študijskem programu Fizika.

Znanja pridobljena v okviru vseživljenskega učenja na študijskem programu Fizika se priznajo v celoti brez omejitve skupnega števila ECTS, v kolikor so predmeti v skladu s predmetnikom študija druge stopnje in/ali v skladu z določenimi dodatnimi študijskimi obveznostmi.

Vpisni pogoji

Na doktorski študijski program Fizika se lahko vpišejo kandidati in kandidatke, ki so zaključili:

  • Študijski program druge stopnje.
  • Dosedanji študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe;
  • Enovit magistrski študij, če je trajal pet let in je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami;
  • Dosedanje študijske programe za pridobitev specializacije in so pred tem končali visokošolski strokovni program, če so opravili dodatne študijske obveznosti v obsegu od 30 do 60 kreditnih točk;
  • Izobraževanje v tujini, enakovredno prej navedenim programom.

V primeru, da število kandidatov presega število razpoložljivih mest, Znanstveni svet podiplomskega študijskega programa razvrsti in izbere kandidate glede na uspeh pri dosedanjem študiju (povprečna ocena opravljenih izpitov).

Pogoji za napredovanje po programu

Za napredovanje v drugi letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk ECTS iz prvega letnika.

V drugem letniku študent vloži prošnjo za odobritev teme disertacije.

Za napredovanje v tretji letnik mora študent opraviti študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk ECTS iz prvega letnika.

Določbe o prehodih med programi

Horizontalni prehodi na študijski program Fizika so možni samo z drugih podiplomskih študijskih programov s področja fizike skladno z Zakonom o visokem šolstvu, Merili za prehode med študijskimi programi in drugimi predpisi.

Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe v doktorskem študijskem programu tretje stopnje se priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk.

Pogoji za dokončanje študija

Pogoj za dokončanje študija so opravljeni vsi izpiti in vse obveznosti pri vseh predmetih po predmetniku ter uspešen zagovor doktorske disertacije, za kar študent zbere 180 ECTS.

Temeljni cilji študija

Temeljni cilji študijskega programa Fizika je izobraziti vrhunske znanstvenike, ki bodo vešči eksperimentalnega dela na različnih področjih fizike. Njihova kariera bo povezana z najzahtevnejšimi nalogami v raziskovalnih institutih in univerzah.

Študij temelji na delu v raziskovalni skupini s poudarkom na določenem raziskovalnem področju, kar zagotavlja napredek znanja na tem področju. Študentu je dodeljen mentor, ki nadzoruje njegov napredek, tako pri opravljanju izpitnih zahtev, kot pri raziskovalnem delu. Glavni cilj predmetov je, da študentom zagotovijo tako teoretično in kot praktično znanje, ki ga potrebujejo pri raziskovalnem delu.

Predmetnik

Obvezni predmeti Ure ECTS
Disertacija - 30
Raziskovalno delo I - 30
Raziskovalno delo II - 30
Raziskovalno delo III - 30
Seminar - 6
Splošno izbirni predmeti Ure ECTS
Astrofizika osnovnih delcev - 12
Brezmrežne in druge napredne numerične metode - 6
Fizika atmosfere - 9
Izbrana poglavja iz biofizike - 6
Izbrana poglavja iz molekularnih spektroskopij - 6
Izbrana poglavja iz nanoznanosti - 9
Izbrana poglavja iz področja sodobnih materialov - 6
Jedrska magnetna resonanca v trdnem - 6
Jedrska magnetna resonanca visoke ločljivosti - 6
Kemija trdnega stanja - 12
Komuniciranje v znanosti - 6
Kristalografija - 6
Modifikacija površin z radikali - 6
Numerično modeliranje materialov in procesov - 15
Praktikum iz Vrstičnega elektronskega mikroskopa - 3
Prenos toplote in snovi - teoretične osnove in numerično reševanje - 6
Sodobna astrofizika - 12
Sodobne eksperimentalne metode v astrofiziki osnovnih delcev - 12
Sodobne smeri v fiziki osnovnih delcev - 6
Sodobne smeri v kozmologiji - 6
Strukturna analiza materialov z rentgensko absorpcijsko in emisijsko spektrometrijo in mikroskopijo - 9
Teorija grup - 9
Uvod v diskretizacijske metode - 6
Znanost o površinah - 6