Fakulteta za podiplomski študij

Seminar

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Fizika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

  • samostojno pridobivanje in kritična ocena objavljenih podatkov
  • predstavitev raziskovalne tematike širši strokovni javnosti v ustni in pisni obliki

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Cilj predmeta je pripraviti študente na kompetentne predstavitve raziskovalnih tematik (tako iz lastnega raziskovalnega področja kot širše) splošni znanstveni javnosti, ter pridobiti širši vpogled v raziskovalne aktivnosti na širšem področju fizikalnih znanosti.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti osvojijo metode pridobivanja podatkov in kritične evalvacije objavljenih rezultatov. Osvojijo način jasnega in učinkovitega predstavljanja znanstvenih tematik.

Temeljna literatura in viri

  • Znanstvene publikacije iz relevantnih področij

Načini ocenjevanja

  • Predstavitev seminarja (predavanje) 50
  • seminar v pisni obliki 50

Reference nosilca

Docentka s področja materialov na Univerzi v Novi Gorici.

1. GARDONIO, Sandra, KAROLAK, Michael, WEHLING, Tim Oliver, PETACCIA, Luca, LIZZIT, Silvano, GOLDONI, Andrea, LICHTENSTEIN, Alexander, CARBONE, Carlo. Excitation spectra of transition-metal atoms on the Ag (100) surface controlled by hund’s exchange. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2013, vol. 110, no. 18, str. 186404-1-186404-5. [COBISS.SI-ID 2741755]

2. DRAGOMIR, Mirela, ARČON, Iztok, GARDONIO, Sandra, VALANT, Matjaž. Phase relations and optoelectronic characteristics in the NdVO4-BiVO4 system. Acta materialia, ISSN 1359-6454. [Print ed.], Feb. 2013, vol. 61, no. 4, str. 1126-1135, doi: 10.1016/j.actamat.2012.10.020. [COBISS.SI-ID 21319654]

3. GARDONIO, Sandra, WEHLING, Tim Oliver, PETACCIA, Luca, LIZZIT, Silvano, VILMERCATI, Paolo, GOLDONI, Andrea, KAROLAK, Michael, LICHTENSTEIN, Alexander, CARBONE, Carlo. Spectral functions of isolated Ce adatoms on paramagnetic surfaces. Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2011, vol. 107, no. 2, str. 026801-1-026801-4. [COBISS.SI-ID 1968635]

4. CARBONE, Carlo, GARDONIO, Sandra, MORAS, Paolo, LOUNIS, Samir, HEIDE, Marcus, BIHLMAYER, Marcus, ATODIRESEI, Nicolae, DEDERICHS, Peter Heinz, BLÜGEL, Stefan, VLAIC, Sergio, LEHNERT, Anne, OUAZI, Safia, RUSPONI, Stefano, BRUNE, Harald, HONOLKA, Jan, ENDERS, Axel, KERN, Klaus, STEPANOW Sebastian, KRULL, Cornelius, BALASHOV, Timofey, MUGARZA, Aitor, GAMBERDELLA, Pietro, Self-assembled nanometer-scale magnetic networks on surfaces : fundamental interactions and functional properties. Advanced functional materials, ISSN 1616-301X, apr. 2011, vol. 21, no. 7, str. 1212-1228. [COBISS.SI-ID 1908475]

5. OTERO, Gonzalo, GONZALEZ Cesar,PINARDI Anna Lisa, MERINO, Pablo, GARDONIO, Sandra, LIZZIT, Silvano, BLANCO-REY, Maria, VAN DE RUIT, Kevin, FLIPSE, C. F. J., MENDEZ, Javier, DE ANDRES, Pedro, and MARTIN GAGO, Jose Angel, Ordered vacancy network induced by the growth of epitaxial graphene on Pt(111). Physical review letters, ISSN 0031-9007. [Print ed.], 2010, vol. 105, no. 21, str. 216102-1-216102-4. [COBISS.SI-ID 1908987]

Univerzitetna koda predmeta: 3FI101

Letnik: 1

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Seminar: 30 ur
  • Samostojno delo: 150 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
seminar, iindividualne kontaktne ure z mentorjem in z vodjo seminarja