Fakulteta za podiplomski študij

Seminar

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Fizika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

  • samostojno pridobivanje in kritična ocena objavljenih podatkov
  • predstavitev raziskovalne tematike širši strokovni javnosti v ustni in pisni obliki

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Cilj predmeta je pripraviti študente na kompetentne predstavitve raziskovalnih tematik (tako iz lastnega raziskovalnega področja kot širše) splošni znanstveni javnosti, ter pridobiti širši vpogled v raziskovalne aktivnosti na širšem področju fizikalnih znanosti.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študenti osvojijo metode pridobivanja podatkov in kritične evalvacije objavljenih rezultatov. Osvojijo način jasnega in učinkovitega predstavljanja znanstvenih tematik.

Temeljna literatura in viri

  • Znanstvene publikacije iz relevantnih področij

Načini ocenjevanja

  • Predstavitev seminarja (predavanje) 50
  • seminar v pisni obliki 50

Reference nosilca

Izredna profesorica s področja materialov na Univerzi v Novi Gorici.

Bibliografija

Univerzitetna koda predmeta: 3FI101

Letnik: 1

Semester: 1,2

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Seminar: 30 ur
  • Samostojno delo: 150 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
seminar, iindividualne kontaktne ure z mentorjem in z vodjo seminarja