Fakulteta za podiplomski študij

Raziskovalno delo II

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Fizika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Študent opravi raziskovalno delo, ki ga bo peljalo do raziskovalne teme za disertacijo. Študent pridobi specifična znanja in kompetence potrebne za izvedbo planiranega raziskovanega dela.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Individualno raziskovalno delo študenta pod mentorstvom delovnega mentorja ali tutorja, ki študenta usmerja pri raziskovalnem delu in mu pomagata organizirati njegovo samostojno raziskovalno delo, ki bo postalo tema njegove disertacije.

Vključeni so naslednji elementi:

  • Pregled študentovih raziskav in predvidnih raziskovalnih ciljev za temo

disertacije.

  • Izvedba planiranega raziskovalnega dela za drugi letnik.
  • Analiza raziskovalnih rezultatov v času drugega leta študija.
  • Kritični pregled planiranih raziskav za tretje študijsko leto, na podlagi rezultatov

dobljenih v prvem in drugem letu.

  • Priprava argumentacije za temo disertacije.

Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi sposobnost planiranja in izvedbe raziskovalnega dela na predvidenem raziskovalnem področju njegove disertacije.

Temeljna literatura in viri

Znastvena literatura iz področja raziskovalne teme.

Načini ocenjevanja

Pisno poročilo

Univerzitetna koda predmeta: 3FI103

Letnik: 2

Nosilec predmeta:

ECTS: 30

Obseg:

  • Samostojno delo: 900 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: angleščina

Metode poučevanja in učenja:
individualno raziskovalno delo študenta pod mentorstvom delovnega mentorja ali tutorja in raziskovalcev v laboratoriju, ki študenta usmerjajo in mu svetujejo pri raziskovalnem delu.