Fakulteta za podiplomski študij

Raziskovalno delo III

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Fizika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Študent opravi raziskovalno delo, ki ga bo peljalo do rezultatov za disertacijo. Študent pridobi specifična znanja in kompetence potrebne za izvedbo planiranega raziskovanega dela.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Individualno raziskovalno delo študenta pod mentorstvom delovnega mentorja ali tutorja, ki študenta usmerja pri raziskovalnem delu in mu pomagata organizirati njegovo samostojno raziskovalno delo, je tema njegove disertacije. Vključeni so naslednji elementi:

  • Pregled študentovih raziskav in predvidnih raziskovalnih ciljev za temo disertacije
  • Izvedba planiranega raziskovalnega dela za tretji letnik
  • Analiza raziskovalnih rezultatov v času tretjega leta študija.

Predvideni študijski rezultati

Študen pridobi sposobnost planiranja in izvedbe raziskovalnega dela na predvidenem raziskovalnem področju njegove disertacije.

Temeljna literatura in viri

Znastvena literatura iz področja raziskovalne teme.

Načini ocenjevanja

Pisno poročilo

Reference nosilca

/

Univerzitetna koda predmeta: 3FI104

Letnik: 3

Semester: 1,2

Nosilec predmeta:

ECTS: 60

Obseg:

  • Samostojno delo: 1800 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: angleščina

Metode poučevanja in učenja:
individualno raziskovalno delo študenta pod mentorstvom delovnega mentorja ali tutorja in raziskovalcev v laboratoriju, ki študenta usmerjajo in mu svetujejo pri raziskovalnem delu.