Fakulteta za podiplomski študij

Izbrana poglavja iz področja sodobnih materialov

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Fizika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentom prikazati najaktualnejše izbrane znanstveno-raziskovalne teme s področja sodobnih materialov. Podali jih bodo vabljeni vrhunski strokovnjaki, v koordinaciji z nosilcem predmeta.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

V okviru predmeta bodo ponujena vabljena predavanja ali ciklusi predavanj priznanih tujih in domačih habilitiranih visokošolskih učiteljev, ki bodo obravnavala problematiko najnovejših dosežkov s področja lastnosti, karakterizacije, procesiranja in modeliranja sodobnih materialov.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Podrobnejše razumevanje izbrane vsebine, povezane z modernimi materiali.

Temeljna literatura in viri

 • CORE-Materials: Collaborative Open Resource Environment – for Materials http://core.materials.ac.uk/
 • Izbrane spletne strani ter literatura v dogovoru s predavateljem.
 • Načini ocenjevanja

  Napisan seminar s predstavitvijo in ustnim zagovorom (100%).

  Reference nosilca

  Redni profesor za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  Bibliografija

  Univerzitetna koda predmeta: 3FIi07

  Letnik: 1

  Predavatelj:

  ECTS: 6

  Obseg:

  • Predavanja: 45 ur
  • Samostojno delo: 135 ur

  Vrsta predmeta: izbirni

  Jeziki: angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, seminarji, računske vaje, individualne ure s predavateljem