Fakulteta za podiplomski študij

Jedrska magnetna resonanca visoke ločljivosti

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Fizika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je študente vpeljati v praktično delo z naprednimi eksperimenti jedrske magnetne resonance (NMR) visoke ločljivosti, kot najzmogljivejše metode za določanje strukture in dinamike molekul v tekočini. Študenti spoznajo moderne NMR pristope pri študiju makromolekul in molekularnih kompleksov. Seznanijo se s praktičnim delom na vrhunsko opremljenem NMR spektrometru in dobijo vpogled v najnovejše aplikacije NMR visoke ločljivosti. Študenti imajo možnost učenja in uporabe NMR tehnik visoke ločljivosti pri reševanju konkretnih problemov njihovih doktorskih projektov.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

  • Večdimenzionalna pulzna zaporedja
  • Študij strukture makromolekul in molekularnih kompleksov
  • Študij medmolekularnih interakcij
  • Študij konfomacijsko fleksibilnih molekul
  • Določanje dinamičnih lastnosti molekul in molekularnih sistemov
  • Strukturno podprto načrtovanje novih učinkovin
  • Izbrani primeri uporabe NMR spektroskopije visoke ločljivosti v biofiziki, strukturni, organski, medicinski kemi
  • Izbrani primeri uporabe NMR spektroskopije visoke ločljivosti v farmacevtski industriji

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • o širokih možnostih uporabe modernih metod NMR spektroskopije visoke ločljivosti pri reševanju razvojno raziskovalnih nalog v akademski ali gospodarski sferi
 • o zmogljivosti in omejitvah sodobnih NMR metod pri študiju strukture in dinamike molekularnih sistemov v tekočini
 • o uporabi eksperimentalno pridobljene informacije o molekularni strukturi in dinamiki pri reševanju raziskovalnih problemov
 • za delo na vrhunski eksperimentalni NMR opremi z visokimi magnetnimi polji in tehnologijo hladnih sond.

Temeljna literatura in viri

  • C. P. Slichter: Principles of Magnetic Resonance, Springer-Verlag. Third Edition 1992.
  • J.Cavanagh, W.J. Fairbrother, A.G. Palmer III, M. Rance, N.J. Skelton: Protein NMR Spectroscopy, Elsevier, Second edition 2007
  • O. Jardetzky, J.F. Lefevre: Dynamics and the Problem of Recognition in Biological Macromolecules, Nato ACI Series, Series A: Life Sciences Vol. 288, 1996
  • Recent scientific literature.

Načini ocenjevanja

Projektna naloga in ustni izpit (50/50). Projektno nalogo študent odda v pisni obliki in jo ustno predstavi. Pogoj za pristop k ustnemu izpitu je pozitivna ocena iz projektne naloge.

Reference nosilca

Izredna profesorica za področje materialov na Univerzi v Novi Gorici.

Bibliografija

Univerzitetna koda predmeta: 3FIi08

Letnik: 1

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 10 ur
 • Vaje: 40 ur
 • Samostojno delo: 130 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
predavanja, skupinsko delo pod vodstvom nosilca predmeta, individulane kontaktne ure z nosilcem predmeta