Fakulteta za podiplomski študij

Numerično modeliranje materialov in procesov

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Fizika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Predmet Numerično modeliranje materialov in procesov podaja osnovno razumevanje pojavov in numeričnih postopkov, ki jih uporabljamo pri modeliranju materialov in procesov – od tvorbe mikrostrukture do makroskopskega nivoja in lastnosti. Vse vrste materialov obravnavamo na enovit način. Poudarek je na osnovnih fizikalnih pojavih in osnovnih numeričnih pristopih in kako jih vključiti v model. Študentje pripravijo seminar, ki podrobneje osvetli eno izmed obravnavanih vsebin.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

  1. Uvod

  2. Kontinuum

  3. Skaliranje in modelske poenostavitve

  4. Elementi numeričnih algoritmov

  5. Prenos toplote pri procesiranju materialov

  6. Nestisljivi tok

  7. Izotermalni Newtonski tok

  8. Ne-Newtonski tok

  9. Deformacija trdnin

  10. Prenos toplote in tok tekočin

  11. Fazni prehodi

  12. Prenos mase in strjevalne mikrostrukture

  13. Modeliranje strjevanja

  14. Inverzne metode

  15. Stohastične metode

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Modeliranje relacij med procesnimi parametri in makrostrukturo.
 • Modeliranje relacij med makrostrukturo in mikrostrukturo.
 • Modeliranje relacij med mikrostrukturo in lastnostmi.
 • Temeljna literatura in viri

   - J.A. Dantzig, C.L.Tucker III, Modelling in Materials Processing, Cambridge University Press, Cambridge, 2001

   - M. Rappaz, M. Billet, M. Deville, Numerical Modeling in Materials Science and Engineering, Springer, Berlin, 2003

   - W. Shyy, S.S.Thakur, H. Ouyang, J. Liu, E. Blosch, Computational Techniques for Complex Transport Phenomena, Cambridge University Press, Cambridge, 1999

   - Izbrane spletne strani

  Načini ocenjevanja

 • Pisni izpit 50
 • Ustni izpit 25
 • Seminar 25
 • Reference nosilca

  Redni profesor za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici.

  Bibliografija

  Univerzitetna koda predmeta: 3FIi09

  Letnik: 1

  Predavatelj:

  ECTS: 15

  Obseg:

  • Predavanja: 75 ur
  • Samostojno delo: 375 ur

  Vrsta predmeta: izbirni

  Jeziki: angleški

  Metode poučevanja in učenja:
  predavanja, seminarji, računske vaje, individualne ure s predavateljem