Fakulteta za podiplomski študij

Teorija grup

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Fizika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Razumevanje in sposobnost uporabe simetrij pri analizi in opisu fizikalnih sistemov ter klasifikaciji naravnih pojavov.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Teorija diskretnih in zveznih grup, s posebnim poudarkom na aspekte, ki so pomembni za študij fizike. Diskretne kristalografske grupe, Liejeve algebre in Poincarejeva grupa.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Razumevanje in sposobnost uporabe simetrij pri analizi in opisu fizikalnih sistemov ter klasifikaciji naravnih pojavov.

Temeljna literatura in viri

  • Hermann Weyl, Symmetry, Princeton University Press, 1983
  • Morton Hammermesh, Group Theory and its Application to Physical Problem, Dover Publications, 1989

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga

Reference nosilca

Izredna profesorica s področja matematike na Univerzi v Novi Gorici.

Bibliografija

Univerzitetna koda predmeta: 3FIi18

Letnik: 1

Predavatelj:

ECTS: 9

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur
  • Samostojno delo: 210 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
predavanja