Fakulteta za podiplomski študij

Teorija grup

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Fizika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Razumevanje in sposobnost uporabe simetrij pri analizi in opisu fizikalnih sistemov ter klasifikaciji naravnih pojavov.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

Teorija diskretnih in zveznih grup, s posebnim poudarkom na aspekte, ki so pomembni za študij fizike. Diskretne kristalografske grupe, Liejeve algebre in Poincarejeva grupa.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Razumevanje in sposobnost uporabe simetrij pri analizi in opisu fizikalnih sistemov ter klasifikaciji naravnih pojavov.

Temeljna literatura in viri

  • Hermann Weyl, Symmetry, Princeton University Press, 1983
  • Morton Hammermesh, Group Theory and its Application to Physical Problem, Dover Publications, 1989

Načini ocenjevanja

Seminarska naloga

Reference nosilca

Docentka za področje fizike na Univerzi v Novi Gorici

1. ZHAN, Jianming, CRISTEA, Irina. Characterizations of fuzzy soft [Gamma]-hemirings. Journal of intelligent & fuzzy systems, ISSN 1064-1246, 2014, vol. 26, no. 2, str. 901-911. [COBISS.SI-ID 2718715]

2. CRISTEA, Irina, JANČIĆ-RAŠOVIĆ, Sanja. Composition hyperrings. Analele Universitǎţii “Ovidius” Constanţa, Seria Matematicǎ, ISSN 1224-1784, 2013, vol. 21, no. 2, str. 81-94. [COBISS.SI-ID 2850555]

3. ANGHELUŢǍ, Carmen, CRISTEA, Irina. On Atanassov’s intuitionistic fuzzy grade of complete hypergroups. Journal of multiple-valued logic and soft computing, ISSN 1542-3980. [Print ed.], 2013, vol. 20, no. 1/2, str.55-74. [COBISS.SI-ID 2623995]

4. CRISTEA, Irina, JANČIĆ-RAŠOVIĆ, Sanja. Operations on fuzzy relations: a tool to construct new hyperrings. Journal of multiple-valued logic and soft computing, ISSN 1542-3980. [Print ed.], 2013, vol. 21, no. 1/2, str.183-200. [COBISS.SI-ID 2823419]

5. CRISTEA, Irina, DAVVAZ, Bijan. Atanassov’s intuitionistic fuzzy grade of hypergroups. Information sciences, ISSN 0020-0255. [Print ed.], 2010, vol. 180, no. 8, str. 1506-1517. [COBISS.SI-ID 2065915

Univerzitetna koda predmeta: 3FIi18

Letnik: 1

Predavatelj:

ECTS: 9

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Vaje: 30 ur
  • Samostojno delo: 210 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
predavanja