Fakulteta za podiplomski študij

Praktikum iz Vrstičnega elektronskega mikroskopa

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Fizika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

  • Seznanjanje študentov z osnovami vrstične elektronske mikroskopije in sorodnih tehnik (EDX, CL)
  • Predstavitev študij primera
  • Praktične izkušnje in osnovno individualno delo (analiza površin vzorcev, elementarna analiza in priprava vzorca)

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

/

Vsebina

  1.Uvod v vrstično elektronsko mikroskopijo: namen, tipični raziskovalni sistemi, delovanje naprave

  2. Raziskave površinske morfologije s pomočjo sekundarnih elektronov

  3. Raziskovanje površinske topologije, elementnega kontrasta s povratno sipanimi elektroni

  4. Energijsko-disperzijska spektroskopija rentgenskih žarkov (EDX): principi, kvalitativno in kvantitativno mapiranje, spektroskopija

  5.) Katodoluminiscenčna spektroskopija (CL):

  Principi in študije na primerih.

  6. Priprava vzorcev: splošna navodila in primeri

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • Osnovno znanje vrstične elektronske mikroskopije in sorodnih tehnik (EDX,CL)

Praktične sposobnosti:

 • Po koncu predmeta je študent avtonomen pri planiranju meritev, sam pripravlja vzorce in analizira njihovo morfologijo in izvaja elementarno analizo na osnovi ravni

Temeljna literatura in viri

1. J. Goldstein et al., Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis, Kluwer Academic / Plenum Publisher (New York) 2003

2. Izbrani članki

Načini ocenjevanja

Praktično delo – analiza vzorcev. Pisno poročilo o praktičnem delu in predstavitev seminarj.a Ustni izpit (25/50/25)

Reference nosilca

Izredni profesor s področja fizike na Univerzi v Novi Gorici.

Bibliografija

Univerzitetna koda predmeta: 3FIi26

Letnik: 2

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 10 ur
 • Vaje: 40 ur
 • Seminar: 30 ur
 • Samostojno delo: 100 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleščina

Metode poučevanja in učenja:
predavanja in praktično delo s študenti na sem/edx/cl napravi in delo z napravami za pripravo vzorcev. individualni sestanki z namenom priprave pisnega poročila in seminarja iz izbranih tem, ki se navezujejo na sem tehnike.