Fakulteta za podiplomski študij

Raziskovalni seminar I

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Humanistika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Pri predmetu študent razvija naslednje kompetence:

 • sposobnost branja strokovne literature in njena kritična obravnava,
 • zmožnost predstavljanja raziskovalnih dosežkov,
 • sposobnost komuniciranja v strokovni javnosti,
 • sposobnost polemične diskusije pridobljenih rezultatov,
 • sposobnost aktivne udeležbe v raziskovalni skupnosti.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Študent mora biti vpisan v prvi letnik študijskega programa Humanistika.

Vsebina

Struktura in organizacija akademskega pisanja:

 • organizacija misli;
 • razvoj in postavitev teze;
 • zagovarjanje pozicije;
 • izbor jezika glede na namen in občinstvo;
 • narativno in deskriptivno pisanje;
 • analitični in deduktivni/induktivni načini pisanja;
 • ilustracija pomenov in argumentov s primeri;
 • komparacija;
 • izbor naslova in ključnih besed;
 • povzetek, uvod in zaključek;
 • konstrukcija odstavkov in njihova povezanost;
 • viri in citiranje;
 • plagiarizem.

Pisanje akademskih besedil:

 • pisanje kot proces;
 • strategije pisanja;
 • relevantnost in razumljivost/jasnost pisanja;
 • skiciranje, popravljanje, dopolnjevanje in urejanje besedil;
 • revizija besedil;
 • pisanje raziskovalnih projektov, poročil, sillabusov;
 • pisanje člankov in esejev;
 • pisanje doktorske disertacije.

Študent na podlagi pridobljenega znanja predstavi opravljeno individualno raziskovalno delo v prvem letniku doktorskega študija. Pričakuje se ustrezna količina in izvirnost pridobljenih rezultatov.

Predstavitev služi pripravi na zagovor doktorskega dela, zato mora vsebovati podobne prvine; predstavitev raziskovalnega problema in pregled dosežkov s področja, predstavitev metode dela, predstavitev predvidenih rezultatov, smernice za nadaljnje delo.

Sledi diskusija o predstavljenem raziskovalnem delu z nosilcem seminarja in ostalimi študenti.

Predvideni študijski rezultati

Študent je sposoben uspešno predstaviti dosežke svojega raziskovalnega dela pred ostalimi študenti v seminarju, kar vključuje uspešno medsebojno komunikacijo in kritično znanstveno razpravo.

Temeljna literatura in viri

 • Relevantna literature s področja raziskovalnega dela. / Relevant literature in the field.
 • Writing Academic English, Fourth Edition; The Longman Academic Writing Series, Level 4.
 • Writing Science: How to Write Papers That Get Cited and Proposals That Get Funded, Joshua Schimel, Oxford University Press, 2012.
 • Swales, John M. and Christine B. Feak. 2004. Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills, 2nd ed. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Načini ocenjevanja

Ustna predstavitev raziskovalnega dela: • kvaliteta ustne predstavitve (uvod, metodologija, rezultati, prihodnje delo), • sposobnost ustrezne znanstvene diskusije, • komunikacijske sposobnosti.

Reference nosilca

Doc. Dr. Aleš Vaupotič je predavatelj književnosti na Fakulteti za

humanistiko na Univerzi v Novi Gorici. Ukvarja se z raziskavami literarnega

realizma, teorijo novomedijske umetnosti ter s teorijo diskurza. Je tudi

videast in novomedijski umetnik. Izbor člankov:

VAUPOTIČ, Aleš. Teorija tehno-slike Viléma Flusserja. V: ZORMAN, Barbara

(ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Literatura in gibljive slike : tematski sklop

= Literature and moving images : thematic section, (Primerjalna

književnost, ISSN 0351-1189, letn. 37, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo

za primerjalno književnost, 2014, str. 151-163. [COBISS.SI-ID 55122274]

VAUPOTIČ, Aleš. The book and the World Wide Web. Primer. književ., jun.

2012, letn. 35, št. 1, str. 201-211, ilustr. [COBISS.SI-ID 49282658]

VAUPOTIČ, Aleš. Realism revisited : Dicken’s Hard Times as a narrativized

archive. V: MONTANDON, Alain (ur.). Fortunes et infortunes des genres

littéraires, (Caietele Echinox, vol. 16). Cluj-Napoca: Université

“Babeş-Bolyai”, Le Centre de Recherches sur l’Imaginaire: University

Phantasma, The Center for Imagination Studies, 2009, str. 175-185.

[COBISS.SI-ID 2190075]

VAUPOTIČ, Aleš. Literarno-estetski doživljaj in novi mediji – prihodnost

literature?. Primer. književ., 2007, letn. 30, št. 1, str. 203-216.

[COBISS.SI-ID 34809186]

Univerzitetna koda predmeta: 3IK041

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 26

Obseg:

 • Seminar: 30 ur
 • Samostojno delo: 750 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Metode poučevanja in učenja:
• vodena diskusija. • analiza besedil. • individualno delo. • skupinsko delo.