Fakulteta za podiplomski študij

Samostojno raziskovalno delo I

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Humanistika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Študent utrjuje in nadgrajuje:

sposobnost branja strokovne literature in njene kritične obravnave,

zmožnost kritične analize podatkov,

zmožnost predstavljanja raziskovalnih dosežkov

sposobnost planiranja in izvedbe raziskovalnega dela

zmožnost argumentiranja in zagovarjanja lastnih raziskovalnih hipotez in ugotovitev.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Študent mora imeti izbranega ustreznega mentorja s področja raziskave, ki bo študentu nudil ustrezno pedagoško in raziskovalno podporo pri samostojnem raziskovalnem delu.

Vsebina

Študentovo individualno raziskovalno delo pod mentorstvom, ki študenta uvaja v samostojno raziskovalno delo.

Vključeni so naslednji elementi:

Pregled študentovih raziskav in predvidenih raziskovalnih ciljev za temo disertacije.

Izvedba planiranega raziskovalnega dela za prvi letnik.

Analiza raziskovalnih rezultatov ob koncu prvega leta študija.

Kritični pregled planiranih raziskav za drugo študijsko leto.elu.

Predvideni študijski rezultati

Od študentov se pričakuje, da pokažejo konkreten napredek pri samostojnem raziskovalnem delu.

Temeljna literatura in viri

Relevantna literatura s področja.

Načini ocenjevanja

Študent napiše poročilo o svojem raziskovalnem delu in ga da v oceno mentorju (pregled raziskovalnega področja, stanje raziskav, izhodiščne hipoteze, cilji, plan dela za drugi in tretji letnik).

Univerzitetna koda predmeta: 3IK042

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 16

Obseg:

  • Samostojno delo: 480 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Metode poučevanja in učenja:
samostojno raziskovalno delo pod vodstvom mentorja.