Fakulteta za podiplomski študij

Raziskovalni seminar II

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Humanistika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Pri predmetu študent nadgrajuje naslednje kompetence:

  • sposobnost branja strokovne literature in njena kritična obravnava,
  • zmožnost predstavljanja raziskovalnih dosežkov,
  • sposobnost komuniciranja v strokovni javnosti,
  • sposobnost polemične diskusije pridobljenih rezultatov,
  • sposobnost aktivne udeležbe v raziskovalni skupnosti.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Uspešno zaključen Raziskovalni seminar I.

Vsebina

Študent dobi širši vpogled v raziskovalne aktivnosti:

Pisanje znanstvenih člankov in objava v mednarodnih znanstvenih revijah

Znanstvene revije in njihovo rangiranje

Znanstvene monografije

Znanstvene založbe

Raziskovalne baze

Raziskovalni projekti, temeljni in aplikativni

Prijave na domače in tuje raziskovalne projekte

Mednarodne konference

Referat na mednarodni konferenci

Plenarno predavanje

Raziskovalne skupine

Delo v raziskovalni skupini

Raziskovalni programi

Vrednotenje raziskovalnega dela

Citiranost

Druzbeno-ekonomski učinki raziskovalnega dela

Prenos raziskovalnih rezultatov v gospodarstvo

Uporabnost in aplikativnost raziskovalnih rezultatov.

Predvideni študijski rezultati

  • Študent je sposoben predstaviti svoje raziskovalno delo (doktorsko dispozicijo) strokovni javnosti (študentom in akademskemu osebju), vključno s kritičnim ovrednotenjem dobljenih rezultatov, reševanjem morebitnih težav in s predlogom dela za naprej; upoštevajoč sodobne smernice in trende v znanosti, s katerimi se je seznanil v seminarju.

Temeljna literatura in viri

  • Relevantna literatura s področja raziskovalnega dela.

Načini ocenjevanja

Ustna predstavitev raziskovalnega dela: • jasnost in jedrnatost predstavitve doktorske dispozicije: metoda, hipoteze, cilji, plan dela, • sposobnost ustrezne znanstvene diskusije in argumentacije pred strokovno publiko, • komunikacijske sposobnosti.

Reference nosilca

Doc. Dr. Aleš Vaupotič je predavatelj književnosti na Fakulteti za

humanistiko na Univerzi v Novi Gorici. Ukvarja se z raziskavami literarnega

realizma, teorijo novomedijske umetnosti ter s teorijo diskurza. Je tudi

videast in novomedijski umetnik. Izbor člankov:

VAUPOTIČ, Aleš. Teorija tehno-slike Viléma Flusserja. V: ZORMAN, Barbara

(ur.), VAUPOTIČ, Aleš (ur.). Literatura in gibljive slike : tematski sklop

= Literature and moving images : thematic section, (Primerjalna

književnost, ISSN 0351-1189, letn. 37, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo

za primerjalno književnost, 2014, str. 151-163. [COBISS.SI-ID 55122274]

VAUPOTIČ, Aleš. The book and the World Wide Web. Primer. književ., jun.

2012, letn. 35, št. 1, str. 201-211, ilustr. [COBISS.SI-ID 49282658]

VAUPOTIČ, Aleš. Realism revisited : Dicken’s Hard Times as a narrativized

archive. V: MONTANDON, Alain (ur.). Fortunes et infortunes des genres

littéraires, (Caietele Echinox, vol. 16). Cluj-Napoca: Université

“Babeş-Bolyai”, Le Centre de Recherches sur l’Imaginaire: University

Phantasma, The Center for Imagination Studies, 2009, str. 175-185.

[COBISS.SI-ID 2190075]

VAUPOTIČ, Aleš. Literarno-estetski doživljaj in novi mediji – prihodnost

literature?. Primer. književ., 2007, letn. 30, št. 1, str. 203-216.

[COBISS.SI-ID 34809186]

Univerzitetna koda predmeta: 3IK043

Letnik: 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 4

Obseg:

  • Seminar: 30 ur
  • Samostojno delo: 90 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Metode poučevanja in učenja:
• vodena diskusija. • individualno delo. • skupinsko delo.