Fakulteta za podiplomski študij

Samostojno raziskovalno delo II

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Humanistika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Študent utrjuje in nadgrajuje

sposobnost branja strokovne literature in njene kritične obravnave,

zmožnost kritične analize podatkov,

zmožnost predstavljanja raziskovalnih dosežkov,

zmožnost argumentiranja in zagovarjanja lastnih raziskovalnih hipotez in ugotovitev.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Uspešno opravljeno Samostojno raziskovalno delo I.

Vsebina

Študentovo individualno raziskovalno delo pod mentorstvom, ki študenta uvaja v samostojno raziskovalno delo.

Vključeni so naslednji elementi:

Pregled študentovih raziskav in predvidenih raziskovalnih ciljev za temo disertacije.

Izvedba planiranega raziskovalnega dela za drugi letnik.

Sprotna analiza raziskovalnih rezultatov tekom drugega leta študija.

Kritični pregled planiranih raziskav za tretje študijsko leto.

Predvideni študijski rezultati

Od študentov se pričakuje, da pokažejo konkreten napredek pri samostojnem raziskovalnem delu: samoiniciativnost pri iskanju virov in literature, samostojno formuliranje hipotez in strokovno argumentiranih odgovorov ob minimalni pomoči mentorja.

Temeljna literatura in viri

Relevantna literatura s področja.

Načini ocenjevanja

Študent napiše doktorsko dispozicijo in jo da v oceno mentorju.

Univerzitetna koda predmeta: 3IK044

Letnik: 2

Nosilec predmeta:

ECTS: 44

Obseg:

  • Samostojno delo: 1320 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Metode poučevanja in učenja:
samostojno raziskovalno delo pod vodstvom mentorja.