Fakulteta za podiplomski študij

Samostojno raziskovalno delo III

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Humanistika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Študent utrjuje in nadgrajuje

sposobnost branja strokovne literature in njene kritične obravnave,

zmožnost kritične analize podatkov,

zmožnost predstavljanja raziskovalnih dosežkov,

zmožnost argumentiranja in zagovarjanja lastnih raziskovalnih hipotez in ugotovitev.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Uspešno opravljeno Samostojno raziskovalno delo II.

Vsebina

Študentovo individualno raziskovalno delo pod mentorstvom.

Vključeni so naslednji elementi:

Izvedba planiranega raziskovalnega dela za tretji letnik.

Analiza raziskovalnih rezultatov tekom tretjega leta študija.

Predvideni študijski rezultati

Študent pridobi sposobnost planiranja in izvedbe raziskovalnega dela na predvidenem raziskovalnem področju njegove disertacije.

Temeljna literatura in viri

Relevantna literatura s področja.

Načini ocenjevanja

Študent napiše doktorsko disertacijo in jo da v pregled ter oceno mentorju.

Univerzitetna koda predmeta: 3IK046

Letnik: 3

Nosilec predmeta:

ECTS: 60

Obseg:

  • Samostojno delo: 1800 ur

Vrsta predmeta: obvezni predmet

Metode poučevanja in učenja:
samostojno raziskovalno delo pod vodstvom mentorja.