Fakulteta za podiplomski študij

Spol in literatura

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Humanistika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Razumevanje temeljnih pojmov in smeri feministične literarne teorije,

- vpogled v dinamiko spolnih vlog skozi različna obdobja: tako znotraj literarnih upodobitev, kot tudi znotraj širših družbenih konstalacij,

- sposobnost prepoznavanja in kritične analize tradicionalistične obravnave spola, telesa in seksualnosti znotraj poezije, proze in dramatike,

- razumevanje odnosa med jezikom in spolom in pisanje,

- raziskovanje ženskega avtorstva in žanrskih praks,

- raziskovanje odnosa med literaturo in drugimi umetniškimi praksami,

- zmožnost interdisciplinarnega povezovanja med različnimi teoretskimi diskurzi.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Aktivno znanje angleškega jezika.

Vsebina

Študentke / študenti bodo seznanjeni s temeljnimi teoretičnimi koncepti in metodološkimi orodji, s katerimi je mogoče analizirati, kritično pretresti in interpretirati vlogo spolov in spolnih dinamik znotraj literarnih tekstov. Poseben poudarek bo na zgodovini in smereh feministične literarne teorije – v interakciji z drugimi teoretskimi smermi in tokovi (antropologija spolov, gejevske in lezbične študije, queer študije). Predstavljene bodo interpretativne metode, ki povezujejo filozofska izhodišča z literarno teorijo in sodobnimi interdisciplinarni pristopi, ki omogočajo umestitev literarnih del v širši horizont umetniških disciplin (film, glasba, video). Predavateljica bo pri podajanju svojega znanja sledila kreativnim načelom feministične pedagogike, kar pomeni, da bodo študentke / študenti aktivno udeleženi pri dopolnjevanju, poglabljanju in širitvi samega programa oz. vsebin.

Predvideni tematski sklopi:

- Feministična literarna teorija: umestitev področja v širši kontekst humanističnih znanosti, predstavitev metodologije, kritika falocentričnega pristopa k obravnavi literarnih tekstov in ženskih likov:

a) feministična literarna teorija anglo-ameriških avtoric oziroma študij »ženskih podob«. Feministična kritika – pisanje in subverzija;

b) feministična literarna teorija francoske šole: pojem »ženske pisave« telo in spolna razlika v jeziku;

c) literatura in psihoanaliza: kritika, predstavitev in umestitev psihoanalize kot osrednje filozofske discipline na kateri temelji obravnava ženske seksualnosti. Pojem ženskega užitka in želje.

- Feministična obravnava različnih žanrov (esejistični teksti, avtobiografski diskurz).

- Reprezentacije moškosti: presečišče med literarnimi interpretacijami in sodobnim teoretskim diskurzom.

- Analiza reprezentacij spolov, materinstva / očetovstva in družinskih struktur znotraj sodobne slovenske poezije, proze in dramatike. Spolni stereotipi in konstrukcije identitet.

- Koncept ljubezni in seksualnosti znotraj svetovne literature – s poudarkom na obravnavi poezije, kratke proze in dramatike sodobnih (slovenskih) ženskih avtoric in mlajših moških avtorjev. Relacija objekt / subjekt oz. dualistično pojmovanje spolnih razlik in novi modeli.

- Literatura, filozofija in popularna kultura: obravnave relacij med tehnologijo, spolom in telesom.

- Sodobni teoretski diskurz: obravnava mnogoterih identitetnih pozicij in povezovanje literarnih upodobitev spola s multikulturno perspektivo ter problematikami marginaliziranih družbenih skupin. Koncept Drugega in kritika hierarhičnih razmerij.

Predvideni študijski rezultati

- Zmožnost aplikacije pojmov in konceptov, ki določajo teoretsko zasnovo predmeta,

- razumevanje in aplikacija metodologije literarne feministične teorije,

- zmožnost analiziranja in vrednotenja temeljnih teoretičnih konceptov in filozofskih interpretacij literarnih del,

- sposobnost pisanja seminarskih nalog, znanstvenih člankov in drugih znanstvenih besedil,

- kompetenca kritične analize družbenih in kulturnih vidikov recepcije spolov,

- interpretacij spolov v literaturi, sodobni kulturi, medijih in javnem govoru,

- sposobnost vključevanja v skupinske, debate in javnega posredovanja svojih znanj.

Temeljna literatura in viri

ADAM, A. (2009): Evridika in Orfej – Od zrcalne k mnogoteri ljubezni, Založba Sofija.

BRAIDOTTI, R. (2002): Metamorphoses: towards a materialist theory of becoming, Cambridge.

CALLAHAN, A. (2001): Writing the voice of pleasure – Heterosexuality Without Women, Palgrave, New York.

CIXOUS, H. (1998): Where Is She in Language?, in: Baker, Wininger, Elliston, Philosphy and Sex, Prometheus Books, New York, pp. 311–318.

CIXOUS, H. (2005): Smeh Meduze in druga besedila, trans. Barbara Pogačnik, Fraktal – Apokalipsa, Ljubljana.

FELSKI, R. (1989): Beyond Feminist Aesthetics: Feminist Literature and Social Change, Harvard University Press, Cambridge.

FREUD, S. (1991): »Nekatere psihične posledice anatomske razlike med spoloma«, in: Ženska seksualnost: Freud in Lacan, Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana.

GOODMAN, L. (1996): Literature and Gender, Open University Routledge.

IRIGARAY, Luce. (1995): An Ethics of Sexual Difference, Cornell University Press, Ithaca, New York.

IRIGARAY, Luce (1998): Linguistic Sexes and Genders, Philosphy and Sex, in: Baker, Wininger, Elliston, Prometheus Books, New York, pp. 306–311.

LACAN, J. (1988): Etika psihoanalize, Analecta, Ljubljana.

LEE-BARTKY, S: (2006): Foucault, ženskost in modernizacija patriarhalne oblasti, Delta, no. 1/2, Ljubljana, pp. 59–86.

 Meade, T. (2006): A companion to Gender history, Blackwell Publishing.

ROSE, J. (1996): Ženskost in njeno nelagodje, ed. Bahovec, E. D., Analecta, Ljubljana 1996.

MOI, T. (1999): Politika spola/teksta, Labirint, Ljubljana.

GROSZ, E. (1995): Space, time, and perversion: essays on the politics of bodies, Routledge, New York.

PIZAN, CHRISTINE De. (1999): Mesto dam. Ljubljana: Delta.

ZUPAN SOSIČ, ALOJZIJA (2006): Robovi, mreže, robovi jaza, Sodobni slovenski roman, Litera, Maribor.

ZUPAN SOSIČ, ALOJZIJA (2007): Spolni stereotipi in sodobni slovenski roman, Primerjalna književnost, vol. 30, no. 1.

STATEN, H. (1995): Eros in Mourning – Homer to Lacan, Hopkins University Press, London.

Načini ocenjevanja

Sodelovanje pri predmetu, sprotno preverjanje znanja (40%) in seminarska naloga s predstavitvijo (60%).

Reference nosilca

Dr. Alja Adam je na Filozofski fakulteti diplomirala iz primerjalne književnosti in sociologije kulture. Leta 2007 je na isti fakulteti doktorirala s področja študij spolov in feministične literarne teorije. Za časa študija je bila prejemnica štipendije Ministrstva za kulturo za nadarjene študentke / študente s področja umetnosti in literarnih ved. V letih 2009– 2011 je bila kot raziskovala zaposlena na Fakulteti za podiplomski študij (ISH) na postdoktorskem projektu: Ljubezen in družina v času globalizacije – reprezentacija znotraj sodobne slovenske literature. Leta 2010 je (v okviru svojega delovanja na ISH) s Slađano Mitrović organizirala mednarodno konferenco (Ljubezen in seksualnost – kulturna in antropološka srečanja). Leta 2011 je bila na isti fakulteti kot koordinatorica zadolžena za vsebinsko izpeljavo akreditacije (bolonjskega) študijskega programa. Leta 2009/2010 je predavala na fakulteti za Uporabne družbene študije, pri predmetu Kreativnost in pri predmetu Antropologija spolov. Od leta 2010 predava na Univerzi v Novi Gorici, v svojem raziskovalnem delu pa se ukvarja predvsem s konceptom kreativnosti v navezavi na problematiko spolov in literarno feministično teorijo. Kot pesnica je več kot 10 let aktivno prisotna znotraj slovenske literarne scene. Izdala je dve pesniški zbirki (trenutno pripravlja tretjo) v Sloveniji ter tri knjige v tujini, njene pesmi so prevedene v več kot 13 tujih jezikov in uvrščene v številne mednarodne publikacije in antologije. Deluje tudi kot pravljičarka in mentorica pri delavnicah kreativnega pisanja (v okviru inovativnega programa, ki sta ga ustanovili s pesnico Majo Vidmar).

Selected bibliography:

ADAM, Alja (2009): Evridika in Orfej: Od zrcalne k mnogoteri ljubezni, Založba Sofija, Paideia, Ljubljana.

ADAM, Alja, Mitrović S. – ed. (2011): Sexuality and Love, Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (in print).

ADAM, Alja, Drašler, J., Župevc, K., Mrevlje N., Kalčić Š. (2009): Ženske na robu, Zbirka Ekskurzi, 1, Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij,160 str., Ljubljana.

ADAM, Alja. (2006): »Fragmentacija Evridikinega telesa«, Delta (Ljubl.), 12, no. 3/4, pp. 49–75, Ljubljana.

ADAM, Alja (2007): »Ljubezen kot prostor mnogoterosti – med filozofijo in feminizmom«, Čas. krit. znanosti, vol. 35, no. 229/230, pp. 375–383, Ljubljana.

ADAM, Alja (2008): »Evridikine besede molka: Vergilijeva in Ovidijeva upodobitev Evridike, Monitor ISH, vol. 10, no. 2, Ljubljana.

Univerzitetna koda predmeta: 3IK060

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 30 ur
  • Samostojno delo: 150 ur

Vrsta predmeta: izbirni predmet

Metode poučevanja in učenja:
predavanje, individualne naloge, vodeno individualno delo, seminarji, razprave, delo v skupinah.