Fakulteta za podiplomski študij

Uvod v psiholingvistiko

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Kognitivne znanosti jezika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Cilj je osnoven pregled jezikoslovne teorije na področju psiholingvistike. Predmet je namenjen vzpostavljanju nujnega praga znanja.

Pridobljene kompetence:

 • Sposobnost samostojnega raziskovalnega dela na področju psiholingvistike.
 • Sposobnost iskanja teoretično relevantnih problemov in tem v psiholingvistiki.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Ni potrebno.

Vsebina

V okviru predmeta bodo študentje pridobili osnovna znanja s področja psiholingvistike:

 • Usvajanje maternega/prvega jezika
 • Processiranje naravnega jezika
 • Produkcija naravnega jezika
 • Psihološki eksperimenti

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje osnov psiholingvistike, vrojenosti jezika, metod eksperimentalne psihologije itd.

Temeljna literatura in viri

 • Carroll, David W. 2007. Psychology of language. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.
 • Fernandez, Eva M., and Cairns, Helen Smith. 2010. Fundamentals of psycholinguistics. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
 • Matthew Traxler & Morton Gernsbacher. 2006. Handbook of Psycholinguistics. Amsterdam: Elsevier.
 • Članki iz psiholingvističnih revij/Important articles from the professional journals: Journal of Psycholinguistic research, Journal of Applied Psycholinguistics, Journal of Memory and Language, Brain and Language, Cognition, etc.).

Načini ocenjevanja

Domače naloge ter končni izpit ali seminarska naloga (50% / 50%).

Reference nosilca

Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici.

Bibliografija:

1. STEPANOV, Arthur. Voiding island effects via head movement. 2012. Linguistic inquiry, ISSN 0024-3892, vol. 43, no. 4, str. 680-693.

2. STEPANOV, Arthur, STATEVA, Penka. 2009. When QR disobeys superiority. Linguistic inquiry, ISSN 0024-3892, vol. 40, no. 1, str. 176-185.

3. STEPANOV, Arthur, TSAI, Wei-Tien Dylan. 2008. Cartography and licensing of wh-adjuncts : a cross-linguistic perspective. Natural language and linguistic theory, ISSN 0167-806X, vol. 26, no. 3, str. 589-638.

4. STEPANOV, Arthur. 2007. The end of CED? : minimalism and extraction domains. Syntax, ISSN 1368-0005, vol. 10, no. 1, str. 80-126.

5. STEPANOV, Arthur. 2007. Morphological case and the inverse case filter. Linguistische Berichte, ISSN 0024-3930, hft. 211, str. 255-276.

Univerzitetna koda predmeta: 3JEZ004

Letnik: 1

Semester: 1 ali 2

Nosilec predmeta:

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

 • Predavanja: 45 ur
 • Druge oblike študija: 135 ur

Vrsta predmeta: obvezni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • individualno delo pod vodstvom nosilca predmeta.