Fakulteta za podiplomski študij

Skladnja samostalniške zveze

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Kognitivne znanosti jezika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

V osnovi je to seminarski predmet, v okviru katerega študentje spoznavajo najrelevantnejša vprašanja skladnje samostalniške zveze.

Pridobljene kompetence:

  • Sposobnost kritičnega razmišljanja o izbrani jezikoslovni temi in iskanja teoretično relevantnih podatkov.
  • Reševanje konkretnih jezikoslovno teoretičnih problemov

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v skladnjo.

Vsebina

Rezultati sodobnega preučevanja jezika s strani svetovno priznanih jezikoslovcev.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje sodobnih jezikoslovnih tem.

Temeljna literatura in viri

  • Steven Abney. 1987. The English Noun Phrase and its sentential aspect. MIT disertacija.
  • Guglielmo Cinque. 2006. On Dual Source of adjectives in Romance DP. Rokopis U. v Benetkah.
  • Druga literatura vezana na konkretno vsebino predmeta/other literature based on the actual content of the course (članki iz jezikoslovnih znanstvenih revij / articles from scientific journals – Linguistic Inquiry, Natural Language and Linguistic Theory, Lingua, Language, Theoretical Linguistics, The Linguistic Review …).

Načini ocenjevanja

Domače naloge ter končni izpit ali seminarska naloga (50% / 50%).

Reference nosilca

Redni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Benetkah.

Bibliografija:

1. Guglielmo Cinque. 2013. Typological Studies. Word Order and Relative Clauses, New York, ROUTLEDGE.

2. Guglielmo Cinque. 2013. Cognition, Universal Grammar, and typological generalizations, in LINGUA, vol. 130, pp. 50-65.

3. Iliana Krapova; Guglielmo Cinque. 2013. The Case for Genitive Case in Bulgarian, The Nominal Structure in Slavic and Beyond, Berlin, MOUTON DE GRUYTER, pp. 237-274

4. Guglielmo Cinque. 2010. The Syntax of Adjectives. A Comparative Study, Cambridge,MA (USA), MIT Press.

5. Guglielmo Cinque. 2010. The Cartography of Syntactic Structures in B.HEINE AND H.NARROG; EDS., Oxford Handbook of Linguistic Analysis, OXFORD, Oxford University Press, pp. 51-65.

Univerzitetna koda predmeta: 3JEZ021

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

  • prof. Guglielmo Cingue

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 45 ur
  • Druge oblike študija: 135 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • individualno delo pod vodstvom nosilca predmeta. v času trajanja enotedenskega tečaja morajo študenti nosilcu predmeta predstaviti lastne raziskave na tem področju. pred začetkom intenzivnega seminarja morajo študenti samostojno predelati s strani nosilca predlagano literaturo – posamične znanstvene članke, o katerih bodo med časom trajanja predmeta tudi diskutirali.