Fakulteta za podiplomski študij

Sodobni trendi v glasoslovju II

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Kognitivne znanosti jezika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

V osnovi je to seminarski predmet, v okviru katerega študentje spoznavajo najrelevantnejša vprašanja sodobnega glasoslovja.

Pridobljene kompetence:

- Sposobnost kritičnega razmišljanja o izbrani jezikoslovni temi in iskanja teoretično

relevantnih podatkov.

- Reševanje konkretnih jezikoslovno teoretičnih problemov.

Predavanja nosilca predmeta so zasnovana kot enotedenski intenzivni tečaj.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v glasoslovje

Vsebina

Rezultati sodobnega preučevanja jezika s strani svetovno priznanih jezikoslovcev.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje sodobnih jezikoslovnih tem v glasoslovju.

Temeljna literatura in viri

Vezana na konkretno vsebino predmeta/based on the actual content of the course (članki iz jezikoslovnih znanstvenih revij / articles from scientific journals – Linguistic Inquiry, Natural Language and Linguistic Theory, Lingua, Language, Theoretical Linguistics, The Linguistic Review …).

Načini ocenjevanja

  • Aktivna udeležba na predavanjih 50% • seminarska naloga, vezana na tematiko predmeta 50%. V času trajanja intenzivnega tečaja morajo študenti predstaviti lastne raziskave na tem področju. Pred začetkom intenzivnega seminarja morajo študenti samostojno predelati predlagano literaturo – posamične znanstvene članke, o katerih bodo med časom trajanja predmeta tudi diskutirali.

Reference nosilca

Docent za področje jezikoslovja na Boğaziçi University.

Bibliografija:

1. Pöchtrager, Markus A. 2011. Complexity scales and licensing in phonology. Phonology 28(3): 519-525.

2. Zivanovic, Saso; Pochtrager, Markus A. 2010. GP 2, AND PUTONGHUA TOO. Acta Linguistica Hungarica 57(4): 357-380.

3. Pöchtrager, Markus A. 2010. Does Turkish diss harmony? Acta Linguistica Hungarica 57(4): 458-473.

4. Pöchtrager, Markus A. 2006. The Structure of Length. Ph.D. thesis, University of Vienna.

5. Pöchtrager, Markus A. 2006. A Short Note on Finnish Diphthongs. In: A Man of Measure

Festschrift in Honour of Fred Karlsson, pp. 162–171.

Univerzitetna koda predmeta: 3JEZ023

Letnik: 1

Nosilec predmeta:

  • doc. dr. Marcus Alexander Poechtrager

Predavatelj:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 45 ur
  • Druge oblike študija: 135 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • individualno delo pod vodstvom nosilca predmeta.