Fakulteta za podiplomski študij

Formalna slovnica izbrane jezikovne skupine

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Kognitivne znanosti jezika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je seznaniti študente s najrelevantnejšimi vprašanja sodobnega preučevanja jezikov izbrane jezikovne skupine (napr. germanski jeziki ali romanski jeziki). Pred začetkom intenzivnega seminarja morajo študenti samostojno predelati predlagano literaturo – posamične znanstvene članke, o katerih bodo med časom trajanja predmeta tudi diskutirali.

Pridobljene kompetence:

-Sposobnost kritičnega razmišljanja o izbrani jezikoslovni temi in iskanja teoretično relevantnih podatkov.

-Reševanje konkretnih jezikoslovno teoretičnih problemov.

Predavanja so zasnovana kot eno- ali dvo-tedenski intenzivni tečaj.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v skladnjo, Uvod v glasoslovje, Uvod v pomenoslovje

Vsebina

Rezultati sodobnega preučevanja jezika s strani svetovno priznanih jezikoslovcev

Predvideni študijski rezultati

-Poznavanje aktualnih tem in problem v primerjalnem jezikoslovju, zlasti v konkretnem delu slovnice (npr. sintaksa) izbrane jezikovni skupini.

-Razumevanje razlike v manifestaciji univerzalnih slovničnih načelih v konkretnem jeziku ali jezikovni skupini

-Izkušnje pri delu z tujerodnimi jezikovnimi podatki, tudi z govorci izbranega jezika

Temeljna literatura in viri

- Vezana na konkretno vsebino predmeta (članki iz jezikoslovnih znanstvenih revij – Linguistic Inquiry, Natural Language and Linguistic Theory, Lingua, Language, Theoretical Linguistics, The Linguistic Review …).

-Dodatna temeljna literatura:

  • Chomsky, Noam. 1981. Lectures on government and binding. Dordrecht: Foris.
  • Chomsky, Noam. 1995. The minimalist program. Cambridge, Mass.: MIT press.
  • Chomsky, Noam. 2001. Derivation by phase. In Ken Hale: A life in language, ed. Michael Kenstowicz, 1-50. Cambridge, MA: MIT press.

Načini ocenjevanja

  • Aktivna udeležba na predavanjih (50%) • seminarska naloga, vezana na tematiko predmeta(50%). V času trajanja intenzivnega tečaja morajo študenti predstaviti lastne raziskave na tem področju.

Reference nosilca

Izredni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Novi Gorici.

Univerzitetna koda predmeta: 3JEZ030

Letnik: 1

Semester: 1-2

Nosilec predmeta:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 45 ur
  • Samostojno delo: 135 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • individualno delo pod vodstvom nosilca predmeta • predstavitve in interpretacija študentovih lastnih raziskav v skupini v seminarski obliki • diskusija o objavljenih člankih iz izbranih tem