Fakulteta za podiplomski študij

Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v glasoslovju I

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Kognitivne znanosti jezika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

V osnovi je to seminarski predmet, v okviru katerega študentje spoznavajo najrelevantnejša vprašanja sodobnega glasoslovja.

Pred začetkom intenzivnega seminarja morajo študenti

samostojno predelati s strani nosilca predlagano literaturo – posamične znanstvene članke, o katerih bodo med časom trajanja predmeta tudi diskutirali.

Pridobljene kompetence:

- Sposobnost kritičnega razmišljanja o izbrani jezikoslovni temi in iskanja teoretično

relevantnih podatkov.

- Reševanje konkretnih jezikoslovno teoretičnih problemov.

Predavanja nosilca predmeta so zasnovana kot enotedenski intenzivni tečaj.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v glasoslovje

Vsebina

Rezultati sodobnega preučevanja jezika s strani svetovno priznanih jezikoslovcev

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje sodobnih jezikoslovnih tem v glasoslovju.

Temeljna literatura in viri

- Vezana na konkretno vsebino predmeta (članki iz jezikoslovnih znanstvenih revij – Linguistic Inquiry, Natural Language and Linguistic Theory, Lingua, Language, Theoretical Linguistics, The Linguistic Review …).

- Nevins, A. I., Arregi, K. (2012). Morphotactics: Basque Auxiliaries and The Structure of Spellout. Springer.

Načini ocenjevanja

  • Aktivna udeležba na predavanjih (50%) • seminarska naloga, vezana na tematiko predmeta (50%). V času trajanja intenzivnega tečaja morajo študenti predstaviti lastne raziskave na tem področju. Pred začetkom intenzivnega seminarja morajo študenti samostojno predelati predlagano literaturo – posamične znanstvene članke, o katerih bodo med časom trajanja predmeta tudi diskutirali.

Reference nosilca

Redni profesor za področje jezikoslovja na University College London.

Bibliografija:

1. Becker, M., Nevins, A., Levine, J. 2012. Asymmetries in Generalizing Alternations to and from Initial Syllables. Language 88(2), 231-268.

2. Nevins, A. 2012. Haplological Dissimilation at Distinct Stages of Exponence. In Trommer, J. (Ed.). The Morphology and Phonology of Exponence ( pp.84-116). Oxford Oxford University Press.

3. Becker, M., Ketrez, N., Nevins, A. 2011. The Surfeit of the Stimulus: Analytic Biases Filter Lexical Statistics in Turkish Laryngeal Alternations. Language 87(1), 84-125.

4. Nevins, A. 2011. Convergent Evidence for Rolling Up Catalan Adjectives. Linguistic Inquiry 42, 339-345.

5. Nevins, A. 2010. Locality in Vowel Harmony. MIT Press.

Univerzitetna koda predmeta: 3JEZ031

Letnik: 1

Semester: 1-2

Nosilec predmeta:

  • prof. dr. Andrew Ira Nevins

ECTS: 6

Obseg:

  • Vaje: 45 ur
  • Samostojno delo: 135 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • individualno delo pod vodstvom nosilca predmeta • predstavitve in interpretacija študentovih lastnih raziskav v skupini v seminarski obliki • diskusija o objavljenih člankih iz izbranih tem