Fakulteta za podiplomski študij

Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v pomenoslovju in pragmatiki I

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Kognitivne znanosti jezika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

V osnovi je to seminarski predmet, v okviru katerega študentje spoznavajo najrelevantnejša vprašanja sodobne semantike oziroma pomenoslovja. Pred začetkom intenzivnega seminarja morajo študenti samostojno predelati s strani nosilca predlagano literaturo – posamične znanstvene članke, o katerih bodo med časom trajanja predmeta tudi diskutirali.

Pridobljene kompetence:

- Sposobnost kritičnega razmišljanja o izbrani jezikoslovni temi in iskanja teoretično relevantnih podatkov.

- Reševanje konkretnih jezikoslovno teoretičnih problemov.

Predavanja nosilca predmeta so zasnovana kot enotedenski intenzivni tečaj.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v pomenoslovje

Vsebina

Rezultati sodobnega preučevanja jezika s strani svetovno priznanih jezikoslovcev

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje sodobnih jezikoslovnih tem v pomenoslovju.

Temeljna literatura in viri

- Vezana na konkretno vsebino predmeta (članki iz jezikoslovnih znanstvenih revij – Linguistic Inquiry, Natural Language and Linguistic Theory, The Linguistic Review, Natural Language Semantics, Linguistics and Philosophy, …).

-Sauerland, Uli, and Stateva, Penka. 2007 (eds.). Presupposition and implicature in compositional semantics: Palgrave studies in pragmatics, language, and cognition. New York: Palgrave Macmillan.

-Noveck, Ira A., and Sperber, Dan. 2006. Experimental pragmatics. Hampshire: Palgrave.

-Hackl, M. 2009. On the grammar and processing of proportional quantifiers: most versus more than half [Mar]. Natural Language Semantics 17:63–98.

-Crain, Stephen. 2012. The emergence of meaning. Cambridge: Cambridge University press.

Načini ocenjevanja

  • Aktivna udeležba na predavanjih (50%) • seminarska naloga, vezana na tematiko predmeta (50%). V času trajanja intenzivnega tečaja morajo študenti predstaviti lastne raziskave na tem področju. Pred začetkom intenzivnega seminarja morajo študenti samostojno predelati predlagano literaturo – posamične znanstvene članke, o katerih bodo med časom trajanja predmeta tudi diskutirali.

Reference nosilca

Redni profesor za področje jezikoslovja na Univerzi v Potsdamu.

Bibliografija / Bibliography:

1. K. Hartmann and M. Zimmermann. 2012. Focus marking in Bura: Semantic Uniformity matches syntactic heterogeneity. Natural Language and Linguistic Theory 30(4): 1061-1108.

2. Zimmermann, M. 2011. Discourse Particles. In P. Portner, C. Maienborn und K. von Heusinger (eds.), Semantics. (= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft HSK 33.2). Berlin, Mouton de Gruyter. 2011-2038.

3. H. Drenhaus, M. Zimmermann & S. Vasishth. 2011. Exhaustiveness effects in clefts are not truth-functional. Journal of Neurolinguistics 24(3):320-337

4. Zimmermann, M. and Edgar Onea. 2011. Focus Marking und Focus Interpretation. Lingua 121: 1651-1670.

5. Zimmermann, M. 2009. Morphological Focus Marking in Gùrùntùm /West Chadic/. Lingua 119 (9): 1340-1365.

Univerzitetna koda predmeta: 3JEZ032

Letnik: 1

Semester: 1-2

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 45 ur
  • Samostojno delo: 135 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • individualno delo pod vodstvom nosilca predmeta • predstavitve in interpretacija študentovih lastnih raziskav v skupini v seminarski obliki • diskusija o objavljenih člankih iz izbranih tem