Fakulteta za podiplomski študij

Raziskovalni seminar: Sodobni trendi v psiholingvistiki in nevrolingvistiki

Predmet se izvaja v programu:
Podiplomski študijski program Kognitivne znanosti jezika (tretja stopnja)

Cilji in kompetence

V osnovi je to seminarski predmet, v okviru katerega študentje spoznavajo najrelevantnejša vprašanja sodobne psiholingvistike in nevrolingvistike.

Pred začetkom intenzivnega seminarja morajo študenti samostojno predelati s strani nosilca predlagano literaturo – posamične znanstvene članke, o katerih bodo med časom trajanja predmeta tudi diskutirali.

Pridobljene kompetence:

- Sposobnost kritičnega razmišljanja o izbrani psiholingvistični ali nevrolingvistični temi in iskanja relevantnih podatkov.

- Reševanje konkretnih in eksperimentalnih problemov v psiholingvistiki in nevrolingvistiki.

Predavanja so zasnovana kot eno- ali dvo-tedenski intenzivni tečaj.

Pogoji za vključitev v delo oz.
za opravljanje študijskih obveznosti

Uvod v psiholingvistiko

Vsebina

Rezultati sodobnega preučevanja jezika s strani svetovno priznanih jezikoslovcev.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje sodobnih jezikoslovnih tem na področju psiholingvistike in nevrolingvistike.

Temeljna literatura in viri

  • Gernsbacher M. A. (Ed.) (1994) Handbook of Psycholinguistics. San Diego, CA: Academic Press.
  • Carroll, D.W. (1994). Psychology of Language (4th edition) Pacific Grove: Brooks/Cole Publishing Co.
  • Literatura vezana na konkretno vsebino predmeta (članki iz jezikoslovnih znanstvenih revij dodatno vključujejo psiholingvistični reviji – Journal of Psycholinguistic research, Journal of Applied Psycholinguistics, Journal of Memory and Language, Brain and Language, Cognition,...).

Načini ocenjevanja

  • Aktivna udeležba na predavanjih (10%) • Seminarska naloga (do 10 stran), vezana na tematiko predmeta (60%) • Kratke tedenske naloge (30%)

Reference nosilca

Docentka za področje jezikoslovja na Univerzi v Patrasu.

Bibliografija:

1. Manouilidou, C., Dolenc, B., Marvin, T., Marjanovič, K. & Z. Pirtošek (2013). Mild Congitive Impairment: on-line and off-line processing Slovenian pseudo-words. Procedia-Social and Behavioral Sciences 94: 94-95.

2. Manouilidou, C., Dolenc, B., Marvin, T., Marjanovič, K. & Z. Pirtošek (2013). Processing pseudo-words in mild cognitive impairment: On-line and off-line evidence from Slovenian. Stem-, Spraak-en Taalpathologie 18 (S01):132-135.

3. Manouilidou, C. & de Almeida, R.G. (2013). Processing correlates of verb typologies: investigating internal structure and argument realization. Linguistics 51(4).

4. Fyndanis, V., Manouilidou, C., Koufou, E., Tsapakis E-M. (2013). Agrammatic patterns in Alzheimer’s disease: evidence from Tense, Agreement and Aspect. Aphasiology 27(2): 178-200

5. Manouilidou, C., Sotiropoulou, C., Kourtidou, E., Ralli, A., Potagas, C. (2012). Reading Greek Compounds in Neglect Dyslexia: a Case Study. Procedia-Social and Behavioral Sciences 61: 296-297.

Univerzitetna koda predmeta: 3JEZ033

Letnik: 1

Semester: 1-2

Nosilec predmeta:

ECTS: 6

Obseg:

  • Predavanja: 45 ur
  • Samostojno delo: 135 ur

Vrsta predmeta: izbirni

Jeziki: angleški

Metode poučevanja in učenja:
• predavanja • individualno delo pod vodstvom nosilca predmeta • iskanje literature ob obdelavi jezika • diskusija o objavljenih člankih iz izbranih tem